Jerzy Prokopiuk (1931-2021)

źródło: Kultura polska wobec zachodniej tradycji ezoterycznej w latach 1890-1939

Urodziłem się w Warszawie (Polska) 5 czerwca 1931 roku (w znaku Bliźniąt pod patronatem Hermesa). W latach 1949­–1963 studiowałem w Uniwersytecie Warszawskim – kolejno – filozofię orientalną (mezopotamistykę i egiptologię), filologię angielską i filozofię. W 1949 roku zetknąłem się z antropozofią Rudolfa Steinera (za pośrednictwem Roberta Waltera), w 1956 roku zaś z psychologią analityczną C. G. Junga; do dziś w moim światopoglądzie odwołuję się do koncepcji obu tych myślicieli. Myśl Steinerowska i Jungowska były i są filarami moich zainteresowań ezoteryką, religioznawstwem, filozofią i psychologią głębi. Począwszy od okresu studiów moje zainteresowania poszerzały się o studia dodatkowe: gnozy sensu largo (z gnostycyzmem włącznie) oraz kultu Bogini Wielkiej Matki. Do niniejszej Autobiografii załączam kwintesencjonalną prezentację mojego aktualnego światopoglądu.

W roku 1953 zostałem aresztowany przez komunistyczne władze bezpieczeństwa pod zarzutem prób obalenia ustroju PRL, szpiegostwa na rzecz sześciu obcych wywiadów oraz szykowania zamachu z bronią w ręku na kierownictwo partii i rządu; po czterech miesiącach zwolniono mnie bez wytaczania procesu.

Mój dorobek twórczy obejmuje zarówno prace przekładowe (z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego), jak eseistyczne i książkowe.

Przełożyłem (w latach 1957–2011) i opublikowałem 135 pozycji książkowych. Tu wymienię jedynie nazwiska najwybitniejszych ich autorów: są to – w kolejności chronologicznej: Mistrz Eckhart, J. W. Andraea, Anioł Ślązak, Telemann, J. W. Goethe, Fr. Schiller, Novalis, Schleiermacher, Hegel, Eliphas Lévi, Rudolf Steiner, Max Heindel, Sédir, Freud, C. G. Jung, Erich Neumann, Karl Kerenyi, Erich Fromm, Wolfgang Pauli, James Hillman, Max Weber, Aldous Huxley, Gerardus van der Leeuw, Ernst Jünger, Galbraith, C. J. von Weizsäcker, Ruth Benedict, E. O. James, Eliade, Paul Johnson, Runciman, Goodrick-Clark, Piggott, Drewermann, Meckelburg, Lurker, Welburn, Sora, Storr i Wehr, jak też (powieściopisarze) Herman Hesse, Goetz i Ende.

Moja eseistyka obejmuje 594 (drukowane) pozycje – od pism codziennych poprzez tygodniki, miesięczniki, kwartalniki i roczniki – z lat 1959–2016. Dotyczy ona tematów z zakresu: alchemii, angelologii, antropozofii (i Christengemeinschaft), astrologii, atlantydologii, Boehmego, buddyzmu, demonologii, epistolografii, estetyki, etyki, eurytmii, ezoteryki, fantastyki, filozofii, filmu, gnozy (i gnostycyzmu), judaizmu, literaturoznawstwa, literatury pięknej (poezji, prozy, dramatu) magii, Majów, malarstwa, marksizmu, matematyki, medycyny, medytacji, mitologii, muzyki, nauki, opery, onejrologii, New Age’u, parapsychologii, pedagogiki, polityki, profezji, psychologii, psychoanalizy (i neopsychoanalizy), psychologii głębi, reinkarnacji, religioznawstwa (historii i psychologii religii), rolnictwa, Różo-Krzyża, seksuologii (seksu hetero- i homoseksualnego), socjologii, sztuki, świętego Graala, tanatologii, tantry, tarota, templariuszy, ufologii, wicca (kult Bogini Wielkiej Matki), wizjonetyki, wolnomularstwa i zła.

Jestem także autorem 25 książek własnych. Oto one: Peregrynacje ezoteryczne. Wtajemniczenie spontaniczne, „Czwarty Wymiar, 1996–2010,  Gnoza i gnostycyzm, 1998, Labirynty herezji, 1999, Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis Aeterna, 2000, Nieba i piekła. Okultyzm, mistyka i demonologia, 2001, Szkice antropozoficzne. Chrześcijańska droga poznania świata duchowego, 2001, Światłość i Radość. Zapiski z życia duchowego, 2003, Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, 2004, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, 2004, Dzieje magii. Wprowadzenie, 2006, Dusza ludzka – oś świata, 2007, Piękno jest tylko gnozy początkiem, 2007, Proces templariuszy, 2005, 2009, Matrix, czyli okultystyczny bróg, ale nie plewiony, 2008, Herezja znaczy wolność, 2008, Hermes – wysłannik bogów, 2008, Mój Jung, 2008, Luciferiana: między Lucyferem a Chrystusem, 2009, Mel vitae – Miód życia (75-lecie Jerzego Prokopiuka), 2010, Historia Różo-Krzyża, 2013, Manifest wolności, (wraz z Pauliną Piotrowską), 2014, Władcy siedmiu planet, 2015, Pod Słońcem Gnozy (80-lecie Jerzego Prokopiuka), 2015, Ostatni końcowy, 2016, Światłość i Radość, 2016.

W przygotowaniu mam jeszcze dwie książki: Antropozoficzna droga do wtajemniczenia oraz Psychozofia Rudolfa Steinera i psychologia analityczna C. G. Junga. (W druku mam nadto pracę Peregrynacje ezoteryczne II: Goetheanizm Rudolfa Steinera – w: „Czwarty Wymiar”, 2016).

Mój dorobek pisarski został doceniony przez Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy (nagroda z roku 1989), Deutsches Polen-Institut w Darmstadt (nagroda z roku 1987) oraz miesięcznik „Nieznany Świat” (nagroda z roku 2005).

Na osobną wzmiankę zasługują moje liczne wykłady, odczyty i pogadanki, zarówno prywatne, jak publiczne, m. in. w wyższych uczelniach oraz w Polskim Radiu i w Telewizji Publicznej (TVP) i prywatnej (NTV), również w trzech Szkołach Psychotronicznych (w Warszawie, w Krakowie i w Białymstoku).

Moja znajomość Europy: podróże do i po Niemczech (NRD i NRF), Szwecji, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Czechach, Austrii, Włoszech, Anglii, Irlandii, Grecji i Izraelu, niekiedy kilkakrotne.

Wreszcie przypomnijmy jeszcze o kilku moich funkcjach społecznych: w latach 1991–2000 byłem inspiratorem i redaktorem naczelnym „nieregularnika” „Gnosis”, w latach 1991–2001 prezesem Klubu „Gnosis” (raz jeszcze w latach 2013–2015), a w latach 1992 i 1998–1999 prezesem Klubu im. C. G. Junga. Od 2006 roku jestem honorowym członkiem Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, a od 2014 Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Od roku 2015 jestem honorowym prezesem Klubu „Gnosis”.

Mój światopogląd

W wieczności nadbytuje, tzn. bytuje-i-nie bytuje – w swej istocie nie dający się wyobrazić i opisać – Absolut – Nad-Bóstwo – Sigé gnostyków, Jedno Plotyna, Gottheit Mistrza Eckharta, Ungrund Boehmego – apofatyczne „Oko Cyklonu”: Cisza, Milczenie, Spokój.

W bycie swym – na początku i zawsze, w czasie więc i u kresu czasu – jest on, był i będzie jako Bóg: Unio Oppositorum, jednością przeciwieństw, Światłością i Ciemnością w Pleromie – Pełni – czyli jednością Mądrości i Głupoty (Prawdy i Złudzenia), Dobra i Zła, Piękna i Ohydy, ale także Wolności i Konieczności, Miłości i Nienawiści, Kreatywności i Impotencji – jednością i wielością Chaosu i Kosmosu.

Otóż w jakimś „punkcie-momencie” wieczności doszło w Bogu do przełomu: potencja stała się aktem: Wola Boga zrodziła w Jego Sercu Myśl – w tym stwórczo-miłosnym akcie Bóg stworzył Świat Dwójni: aspekt Jasności przeciwstawił się aspektowi Ciemności, Boskość – Diabelskości, Męskość – Żeńskości. Była to zamierzona Katastrofa („rozbicie naczyń” kabały). Był to Upadek (wieczności w czas, niebytu w istnienie, nieskończoności w skończoność) – kreacja nieskończonej liczby kosmosów. Aspekt Męskości stał się „Górą”, aspekt żeńskości – „Dołem” bytu. W tym akcie Kreacji Męskość zaczęła tworzyć w Żeńskości. Żeńskość właśnie – Sofia chrześcijaństwa – stała się brzemienna w miriady Światów (alternatywnych). Sofia – emanacja Boga – to potencjalnie przede wszystkim Sofia Urania, w swym Upadku, czyli aktualizacji zaś, to Sofia Achamoth. (Tak było w antycznym gnostyckim micie „żeńskim” – w jego męskim analogonie był to zbuntowany Troisty Demon: Lucyfer, Aryman i Asur). W pierwszym z tych mitów przyczyną Upadku było bezprawne pragnienie wiedzy (lucyferyzm), w micie drugim – arymaniczna pycha: dwa aspekty rakowatego zjawiska inflacji, zmierzającej do asurycznej nihilizacji.

O ile Bóg jest Bytem jako Ojciec, Życiem jako Syn, Prawdą jako Duch (i Otchłanią-Kreacją jako Matka), o tyle Troisty Demon to – odpowiednio – Nicość, Śmierć i Iluzja.

Rozdarcie Boga było więc już to spontaniczne albo zamierzone, przypadkowe albo konieczne – choć z „wyższego punktu widzenia” nie musiały to być alternatywy. (Efekty tego rozdarcia można także nazwać podziałem na boskie „Tak” i boskie „Nie” – tzn. na ufność Boga do siebie i na zwątpienie o sobie).

Dwójnia sama to Logos-Chrystus i Sofia oraz Logos-Chrystus i Troisty Demon. Tzn. że bezpośrednim Kreatorem Pełni Kosmosów są: i Logos-Chrystus, i Sofia. W obu wypadkach Logos-Chrystus zaakceptował kosmiczny plan Jednego Boga, w którym struktura i dynamika (rozwój) Pełni Kosmosów obejmują szczęście i cierpienie, Sofia czy Lucyfer zaś taki plan odrzuca (powodowani także altruistycznym miłosierdziem, chcą dać światu i ludziom tylko szczęście iluzji, stagnacji – i nicości). Taka jest różnica między miłością ojcowską (tworzenie przez rozwój – szczęście dynamiczne) a miłością matczyną (szczęście przez opiekuńczość). Oto skutek boskiego „Tak” i „Nie”.

Świat stworzony – Pleroma Kosmosów – to zarazem Człowiek jako wzór i cel (Adam Kadmon kabały) – realizujący się w inwolucji i ewolucji Natury i Kultury, das Gewordene i to, co nowe. (Jego celem jest deifikacja – na wyższym poziomie – wygnany z Raju, po Upadku, ma się odrodzić w Nowej Jeruzalem).

Człowiek Potencjalny i Kosmiczny to przede wszystkim Pleroma istot duchowych – całej hierarchii jestestw anielskich od Serafinów po Anioły Opiekuńcze – zarówno w swej chwale, jak i w swym upadku i – u kresu czasu – w swej re-kreacji (zmartwychwstaniu).

Człowiek jako wzór Kosmosu jest przejawem (częścią) Logosu-Chrystusa i Sofii – jest więc jednością w dwójni, jest więc, jak był i będzie, Androgynem. A jako taki twórczo upadł wraz z Kosmosem.

Katastrofa Kreacji Świata pociągnęła Człowieka w Upadek – zarazem jednak uczyniła go Soterem – Zbawcą. („Zbawiany Zbawiciel”). (Dla Absolutu jako Sigé Upadku nigdy nie było lub był i jest tylko „sekundą koszmaru”).

Soter jest Zbawcą i zbawianym w analogii do Sofii Uranii i Sofii Achamoth czy Logosu-Chrystusa i Troistego Demona. Z wyższego punktu widzenia soteria – podobnie jak Kosmos – jest chwilą i procesem – i ma na celu zbawienie Żeńskiego Aspektu Boga. (Zbawia Go Logos-Chrystus i Sofia Urania – można więc mówić o nich jako o Zbawicielu i Zbawicielce: Redemptor Redemptrix). Człowiek zaś jest Instrumentem i Celem soterii. Soteria sama jest zarazem najpoważniejszym z dramatów, ocierającym się często o tragedię – w postaci Piekła (które nie może być wieczne), jak i boską komedią, Divina Commedia – „grą-i-zabawą” rozgrywaną między Bogiem, Troistym Demonem vel Sofią Achamoth a Człowiekiem.

Przedmiotem soterii jest Sofia Achamoth, czyli Troisty Demon, a wraz z nimi i Kosmos, i Człowiek. Oznacza to tożsamość i jednoczesność Kreacji Człowieka i jego Upadku. Ale Człowiek – jako odzwierciedlenie Zbawcy/Zbawicielki jako Zbawiających i zbawianych – to w połowie Syn Boży i w połowie Córka Sofii Achamoth i Troistego Demona: zgodnie ze starotestamentowym mitem – abelita i kainita, „sprawiedliwy” i Syn Zagubiony. Jako instrument soterii jest duchem, który zbawia swe dusze i ciała. Akt i proces zbawienia to akt i proces przemiany Człowieka i Kosmosu. (Prezentację ich znajdujemy w dziełach twórcy antropozofii Rudolfa Steinera i akceptujemy ją jako najgłębszą i najobszerniejszą hipotezę roboczą). Akt ten i proces jest zarazem stwórczym eksperymentem Boga. (Czy może się on nie powieść? Może – bo dla Boga wszystko jest możliwe. Przyjmujemy jednak zapewnienia, które znajdujemy zarówno u Orygenesa, jak w A Course in Miracles i w Walscha Rozmowach z Bogiem, że jest on bezwzględnie zapewniony).

Ostatecznie więc to Bóg – za pośrednictwem Zbawcy/Zbawicielki – zbawia sam siebie, zbawiając Człowieka i Kosmos.

Tak oto Światłość zbawia Ciemność; Sofia Achamoth/Troisty Demon złożyły ofiarę: wzięły na siebie Upadek – by mogło dokonać się ich zbawienie, czyli przemiana. Ale przemiana ta nie oznacza restytucji, czyli powrotu do status quo ante: jak powiedzieliśmy, nie ma powrotu do Raju. U kresu czasu znajduje się Nowa Jeruzalem: następna faza rozwoju Kosmosu i Człowieka. (Czy Syn Boży i Córka Boża otrzymają status Boga Ojca? A nawet – Sigé?).  A rozwój ten jest zapewne nieskończony.

Akt i proces zbawienia jest – podobnie jak był akt i proces Kreacji – wyrazem i przejawem Miłości Bożej. Miłość Boża wszakże – ma, jak powiedzieliśmy, dwie strony: ojcowską i matczyną. Np. w relacji między Chrystusem i Sofią Uranią a Jezusem i Marią Magdaleną (na poziomie ludzkim), czyli Wyższą Jaźnią jako duchem a „ja” człowieka (duszą i ciałem), Miłość Boża ma swą mroczną stronę: nienawiść i cierpienie. (Jakkolwiek z wyższego punktu widzenia można je uznać za złudzenie). Tu bowiem, jak się zdaje, cel uświęca środki. W radykalnym i skrajnym sformułowaniu zatem Wyższe Ja przynosi człowiekowi zbawienie przez miłość, ale żąda odeń znoszenia zła (nie ucieczkę przed nim i walkę z nim, lecz jego przemianę) i poddawania się cierpieniu; z niższego, ludzkiego, punktu widzenia jest to gra sadyzmu i masochizmu. W naszym Kosmosie jest to konieczność, którą pokonać można tylko przyjmując ja „z” wolności: kiedy Jezus przyjmuje wolę Boga Ojca (Chrystusa), kiedy „ja” człowieka podda się Wyższej Jaźni i stanie się własnym „sternikiem” – dyspozytorem swego losu.

Czy jednak – przy założeniu możliwości tragicznego finału procesu soterii – można dopuścić przypuszczenie, że wprawdzie soteria w swej „jasnej” wersji oznacza powrót Człowieka do Boga na nowy sposób, wszakże w swej wersji „ciemnej” – poprzez spadanie/regresję od Lucyfera poprzez Arymana do Asura (od iluzji, poprzez skostnienie do nihilizacji) – może skończyć się klęską? Jeśli jednak przyjmiemy przekonanie o apokatastasis, sądzimy, że jest to niemożliwe: „Miłość Boża jest bowiem silniejsza niż śmierć”.

Czy jednak wszyscy ludzie chcą żyć w takim świecie?

Jerzy Prokopiuk, 6.05.2016

Prace oryginalne

Jerzy Prokopiuk (wraz z Ernestem Bryllem, Stanisławem Grochowiakiem i Jerzym Krzysztoniem), Zagadki Ingmara Bermana. Redakcyjna rozmowa przy magnetofonie, „Współczesność”, nr 13 (44), 1–15 VII 1959, s. 3 i 11 (2).

ps. Jerzy Merlin, Życie i dzieło C. G. Junga, „Więź”, nr 9, wrzesień 1961, s. 109–122 (14).

Jerzy Prokopiuk, Karol Gustaw Jung jako psycholog religii, „Euhemer”, nr 1 (26), styczeń 1962, s. 56-61 (27).

Jerzy Prokopiuk, Erich Fromm, neopsychoanaliza a problem religii, „Euhemer”, nr 6 (31), czerwiec 1962, s. 20–41 (22).

ps. Stefan Haller, Od psychoanalizy do psychosyntezy. Alfonsa Maedera poglądy na proces psychoterapii, „Znak”, nr 1 (151), styczeń 1967, s. 50–59 (10).

Jerzy Prokopiuk, Posłowie do książki Zygmunta Freuda, Człowiek, religia, kultura, przekład Jerzego Prokopiuka, KiW, Warszawa 1967, s. 315–350 (35).

Jerzy Prokopiuk, Posłowie do książki L. Sprague de Camp i Catherine C. de Camp Duchy, gwiazdy i czary, przekład Wacława Niepokólczyckiego, PWN, Warszawa 1970, s. 459–487 (28).

Jerzy Prokopiuk, Posłowie do książki C. G. Junga Psychologia a religia, przekład Jerzego Prokopiuka, KiW, Warszawa 1970, s. 382–440 (57).

Jerzy Prokopiuk, Sny umierających, „Argumenty”, nr 12 (667), 21 marca 1971, s. 7 (1).

Jerzy Prokopiuk, Utopia i profecja, czyli dwie dusze Fryderyka Schillera, przedmowa do książki Fryderyka Schillera Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przekład Ireny Krońskiej i Jerzego Prokopiuka, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 5–37 (32).

Jerzy Prokopiuk, Prawdy szukamy obaj, przedmowa do książki Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji między Goethem a Schillerem, wybrali, przełożyli i opracowali Jerzy Prokopiuk i Marek J. Siemek, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 5–25 (20).

Jerzy Prokopiuk, C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku, przedmowa do książki C. G. Junga Archetypy i symbole, przekład Jerzego Prokopiuka, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 5–56 (51).

Jerzy Prokopiuk, List Szatana do doktora Sandauera, „Polityka”, nr 42 (1076), 15 X 1977 i nr 46 (1080), 12 XI 1977, s. 9 (1).

Jerzy Prokopiuk, Goethe żywy, przedmowa do książki Johanna Wolfganga Goethego Refleksje i maksymy, przekład Jerzego Prokopiuka, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 5–19 (14).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedzi na XXII Sympozjum Koła Studiów nad Myślą o. Teilharda de Chardin przy redakcji „Życia i Myśli”, Halin 20–21 listopada 1976: „Podróż do wewnątrz” jako lekarstwo na kryzys kulturyMistyka naszych czasów .jest mistyką ekstrawertycznąTechniki medytacyjne a psychoterapia, „Życie i Myśl”, nr 12, grudzień 1977, s. 17–19, 41–45, 47–50 (9).

Jerzy Prokopiuk, O eksterioryzacji i jej pożytkach, „Argumenty”, nr 15 ( 1087), 15 IV 1979, s. 10 (1).

Jerzy Prokopiuk, O lokalizacji świadomości, „Kierunki”, nr 20 (1196), 20 V 1979, s. 6–7, (2).

Jerzy Prokopiuk, Triadyczna perspektywa relacji między dobrem a złem, „Literatura na Świecie”, nr 10 (102), październik 1979, s. 26–51, (19).

Jerzy Prokopiuk, Metareligijny i religijny aspekt procesu samorealizacji człowieka, [w:] Problemy samorealizacji człowieka, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Prokopiuka, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1979, s. 11–17 (6).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedź w ankiecie „Życia i Myśli”: Wizyta Ojca Świętego w Polsce, wspomnienia i refleksje, „Życie i Myśl”, nr 12, grudzień 1979, s. 59–61 (2).

Szatan jako problem. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Kaja Bogomilska, „Kultura”, nr 51–52 (862–863), 23–30 grudnia 1979, s. 12 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza w rolnictwie?, „Argumenty”, nr 8 (1133), 24 II 1980, s. 9–10 (2).

Jerzy Prokopiuk, Co to jest samorealizacja?, „Politechnik”, nr 9 (869), 2 III 1980, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Tako rzecze Maslow, „Politechnik”, nr 11 (871), 16 III 1980, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Osobowość idealna, „Politechnik”, nr 13–14 (873–874), 30 III–6 IV 1980, s. 15 (l).

Jerzy Prokopiuk, Zastrzeżenia, „Politechnik”, nr 17 (877), 27 IV 1980, s. 11 (3).

Jerzy Prokopiuk, Okultyzm a parapsychologia, „Argumenty”, nr 18 (1143), 4 V 1980, s. 8–9 i 12 (3).

Paradygmat wyobraźni. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, (rozmawiała Maria Walendowska), „Kierunki”, nr 19 (1185), 4 III 1979, s. 1 i 6–8 (4).

Jerzy Prokopiuk, Psychologia humanistyczna a samorealizacja człowieka, „Życie i Myśl”, nr 6, czerwiec 1980, s. 74–90 (16).

Jerzy Prokopiuk, Jeszcze o patologii społecznej, „Kierunki”, nr 25 (1253), 22 VI 1980, s. 5 (1).

Jerzy Prokopiuk, Carl Gustav Jung o astrologia, „Novum”, nr 7, lipiec 1980, s. 66–70 (4).

Granice fantazji. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Lech Gizelbach, „Kontakty”, nr 5, 27 VII 1980, s. 8–9 (2).

Jerzy Prokopiuk, Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka. Aspekt indywidualny, „Zdrowie Psychiczne”, nr 3, 1980, s. 31–36 (5).

Nie gwałcąc natury. O gospodarce biodynamicznej mówią: Przemysław Trojan, Jerzy Prokopiuk i Ludomir Duda, „Kontakty”, nr 15, 5 X 1980, s. 6–7 (2).

Jerzy Prokopiuk, Ruch różokrzyżowy a medytacja„Aktywna imaginacja”: C. G. Junga medytacyjna metoda psychoterapeutyczna, (ps. Jerzy Dahl) Trzy mało znane metody medytacyjne niemieckiepsychoterapii, Posłowie: O medytacji i jej potrzebie, praca zbiorowa rod redakcją Jerzego Prokopiuka, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1981, s. 79–87, 95–106, 126–132, 169–172 (28).

Jerzy Prokopiuk, Paradygmat wyobraźni, „Literatura na Świecie”, nr 3–4 (128–129), marzec–kwiecień 1982, s. 4–13 (7).

Jerzy Prokopiuk, Rolnictwo stare i nowe, „Zorza”, nr 29 (1327), 24 X 1982, s. 18–19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Rolnictwo przyszłości, „Zorza”, nr 31 (1327) , 7 XI 1982, s. 19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Ziemia Świetlista, czyli o rolnictwie biologiczno-dynamicznym, „Zorza”, nr 33 (1329), 21 XI 1982, s. 14–15 (2).

Jerzy Prokopiuk, UFO, czyli jawna tajemnica, przedmowa do książki C. G. Junga Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie, przekład Jerzego Prokopiuka, WL, Kraków 1982, s. 5–44 (39).

W harmonii z przyrodą. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Alicja Niedźwiecka, „Nowiny Jeleniogórskie”, nr 48 (1258) , 29 XII 1982, s. 4–5 (1).

Łączenie Nieba z Ziemią. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Ewa Nowakowska, „Polityka”, nr 2 (1340), 8 I 1983, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wyganianie Diabła Belzebubem, „Przegląd Tygodniowy”, nr 19 (58), 8 IV 1983, s. 12 (1).

Jerzy Prokopiuk, Kuncewicz, czyli podwójna pokusa antyku, „Przegląd Tygodniowy”, nr 19 (58), 8 V 1983, s. 14–15 (l).

Jerzy Prokopiuk, Chłopiec wśród potworów, czyli film gnostycki, „Film”, nr 24 (1771), 12 VI 1983, s. 14–15 (l).

Jerzy Prokopiuk, Mandala życia, czyli o nauce XXI wieku, przedmowa do książki Rafała Prinkego i Leszka Weresa Mandala życia, KAW, Poznań 1983, s. 7–15 (8).

Jerzy Prokopiuk, Od filozofii do antropozofii, „Studia Filozoficzne”, nr 5–6 (210–211), maj–czerwiec 1983, s. 127–142 (16)

Jerzy Prokopiuk, Jung jako metahumanista, „Człowiek i Światopogląd”, nr 10, październik 1983, 147–154 (8).

Przemieniać siebie, innych i Ziemię…, Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Zbigniew Bieżański, „Mandragora”, nr 2, październik 1983, s. 59–65 (6).

Jerzy Prokopiuk, Metoda aktywnej imaginacji C. G. Junga, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2, styczeń–luty 1984, s. 3–7 (4).

Jerzy Prokopiuk, Novalis, czyli ziarno przyszłości, przedmowa do książki Novalisa Uczniowie z Sais…, przekład Jerzego Prokopiuka, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 5–47 (42).

Jerzy Prokopiuk, Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” , nr 1, 2, 4 i 5, styczeń, luty, kwiecień i maj 1984, s. 19–21, 17–21, 27–29 i 29–31 (10).

Jerzy Prokopiuk, Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda poznania świata duchowego, [w:] Drogi rozwoju wewnętrznego, zebrał Tadeusz Doktór, Warszawa 1984, s. 1–23 (23).

Antroposophie in Polen. Interview mit Jerzy Prokopiuk (von Raymond Zoller), „Info 3”, nr 4, April 1984, s. 11–13 (2).

Szkoła bez dwój. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiała Katarzyna Żaczkiewicz), „Sztandar Młodych”, nr 235 (10446), 23 XI 1984, s. 3 (1).

Ułan, czyli romans z mężatką. Mówi Jerzy Prokopiuk (rozmawiała Anna Baczewska), „Razem”, nr 52 (415), 25 XII 1984, s. 28–29 (1).

Jerzy Prokopiuk, Frithjof Capra w walce o nowy paradygmat, „Człowiek i Światopogląd”, nr 1, styczeń 1985, s. 114–119 (6).

Szkoła bez lęku. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Kazimierz Olejnik, „Walka Młodych”, nr 4 (1706), 27 I 1985, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Robert Walter – nauczyciel, doradca, uczony, „3-e Oko”, nr 2, luty 1985, s. 6–8 (3).

Jerzy Prokopiuk, W odpowiedzi starowiercy, „Człowiek i Światopogląd”, nr 3, marzec 1985, s. 133–136 (4).

Jerzy Prokopiuk, „Samuel Zborowski” – sztuka heretycka, komentarz w programie sztuki Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski”, Teatr im. Cypriana K. Norwida, Jelenia Góra, marzec 1985, s. 6.

Jerzy Prokopiuk, Tajemnice dziecka, „3-e Oko”, nr 5, maj 1985, s. 4–14 (11).

Szkoła człowieczeństwa. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiała Alicja Niedźwiecka), „Sprawy i Ludzie”, nr 18 (162), 2 V 1985, s. 7 (1).

Jerzy Prokopiuk, Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty”, nr maj czerwiec, lipiec i sierpień 1985, s. 68–75, 40–44, 26–34, 67–74 (27).

Jerzy Prokopiuk, Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda poznania świata duchowego, „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 2, luty 1986, s. 127–144 (17).

Cień demona w nas. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiała Katarzyna Żaczkiewicz), „Sztandar Młodych”, nr 62 (10781), 31 III 1986, s. 6 (1).

Jerzy Prokopiuk, Paradygmat wyobraźni, „3-e Oko”, nr 3, marzec 1986, s. 1–6 (6).

Jerzy Prokopiuk, Prostota jako zasada życia, „Mandragora” nr 1/5, 1986, s. 120–128 (9).

Interview mit Jerzy Prokopiuk (Raymond Zoller), „Dreigliederung des sozialen Organismus”, nr 38–59, 1986, s. 62–67 (5).

Jerzy Prokopiuk, Antropozofia jako most między starym a nowym poznaniem, „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 6–7, czerwiec–lipiec 1986, s. 211–225 (16).

Jerzy Prokopiuk, Między śmiercią a narodzinami, przedmowa do książki Koło życia i śmierci, wyd. Philip Kapleau, Pusty Obłok, Warszawa 1986, s. 9–13 (5).

Jerzy Prokopiuk, Outsidera wspomnienie z początków „Współczesności”, „Poezja”, nr 12, grudzień 1986, s. 72–75 (4).

Zabawa w Mesjasza. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiała Katarzyna Żaczkiewicz), „Sztandar Młodych”, nr 6 (10976), 9 I 1987, s. 6 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnostycyzm – religia wyzwolenia, „Fikcje i Fakty”, nr marzec 1987, s. 50–53 (4).

Jerzy Prokopiuk, Manicheizm – religia Światłości, „Fikcje i Fakty”, nr czerwiec 1987, s. 48–52 (4).

Jerzy Prokopiuk, Przynoszący ratunek, przedmowa do książki Anne Bancroft Współcześni mistycy i mędrcy, przekład Marii Kuźniak, Pusty Obłok, Warszawa 1987, s. 5–8 (4).

i 78. Jerzy Prokopiuk, Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apologia pro domo sua i Mit manichejski, „Literatura na Świecie”, nr 12 (197), grudzień 1987, s. 3–11 i 91–99, (7) i (7).

Jerzy Prokopiuk, „Misja” i parę przeklętych problemów, „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 2, luty 1988, s. 153–164 (11).

Jerzy Prokopiuk, Zniszczenie mądrych niewiast, „Mój Świat”, nr 4, kwiecień 1988, s. 20–21 (l).

Jerzy Prokopiuk, Eckhart – mistrz życia, przedmowa do książki Mistrza Eckharta Kazania i traktaty, przekład Jerzego Prokopiuka, PAX, Warszawa 1988, s. 5–48 ( 44).

Jerzy Prokopiuk, C. G. Jung i jego światopogląd, „Miesięcznik Literacki”, nr 7 (261), lipiec 1988, s. 109–112 (4).

Wolę szaleństwo od ślepoty. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Bolesław Rok, „Wiedza i Życie”, nr 10 (646), październik 1988, s. 10–16 (6).

Jerzy Prokopiuk, Hermetyzm – gnoza egipsko-hellenistyczna, „Fikcja i Fakty”, nr wrzesień 1988, s. 30–32 (3).

Jerzy Prokopiuk, Theosophie, Antroposophie Und die Russen, [w:] Victor B. Fedjuschin, Russlands Sehnsucht nach Spiritualität, Bücherschau: „Flensburger Hefte”, Heft 23: Engel, Winter 1988, s. 173–175 (3).

Jerzy Prokopiuk, Cień demona nad Niemcami, cień demona nad światem, „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 2, luty 1989, s. 123–130 (7).

Jerzy Prokopiuk, Renesans pogaństwa?, „Poezja”, nr 12, grudzień 1988, s. 3–14 (12).

Jerzy Prokopiuk, Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje Lawrence’a Durrella, „Literatura na Świecie”, nr 4 (213), kwiecień 1989, s. 282–302 (20).

Tylko wielcy ludzie tworzyli herezję. O gnozie rozmawiają Bożena Helbrecht, ksiądz Wincenty Myszor i Jerzy Prokopiuk, „Literatura na Świecie”, nr 4 (213), kwiecień 1989, s. 333–337 (4).

Jerzy Prokopiuk, Bibliographische Notizen zur Rezeption des deutsche philosophischen und anthroposophischen Gedankes in Polen 1982 bis 1987, [w:] Initiativen kultureller Zusammenarbeit Bundesrepublik Deutschland – Volksrepublik Polen 1982–1988, herausgeg. von Albrecht Lempp, Deutsches Polen Institut, Darmstadt 1989, s. 131–151 (20)

Jerzy Prokopiuk, C. G. Junga „lapis philosophorum”: dyptych filozoficzno-alchemiczny, przedmowa do książki C. G. Junga Rebis, czyli kamień filozofów, PWN, Warszawa 1989, s. VII–LXI (54).

Jerzy Prokopiuk, Sens życia w psychologii głębi. Freud a Jung, „Oświata i Wychowanie”, nr 40 (728), grudzień 1989, s. 27–29 (3).

Conversation with the Polish Anthroposophist: Jerzy Prokopiuk, written by Isabella Zaremba-Szydłowska, „Camphill Correspondence”, May–June 1990, s. 3–5 (3).

Jerzy Prokopiuk, O Aniele Ślązaku słów kilka, przedmowa do książki Anioła Ślązaka Cherubowy wędrowiec, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1990, s. 4–10 (7).

Jerzy Prokopiuk, New Age Movement. Podstawowe kategorie pojęciowe, „I”, nr 3, 1990, s. 42–44 (3).

Jerzy Prokopiuk, Podróż wśród gwiezdnych symboli, przedmowa do książki Leszka Weresa Homo-Zodiacus, Cinpo International, Poznań 1991, s. 5–17 (13).

Seks, magia, miłość, tantra… . Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Bartłomiej Zborski, „Pan”, nr 5 (42), maj 1991, s. 21 i 24–25 (3).

Jerzy Prokopiuk, Die polnische Kultur und die Anthroposophie, „Wege zur Erarbeitung der Anthroposophie”, nr 3, 1991, s. 18– 26 (9).

Jerzy Prokopiuk, Pedagogika. Rudolfa Steinera, „Edukacja i Dialog”, nr 3/4 (26/27), marzec–kwiecień 1991, s. 34–38 (5).

Jerzy Prokopiuk, Spirala ognia i krwi, miłości i śmierci, czy1i czerwienie Tomasza Stando. Fragment listu, komentarz [w:] Tomasz Stando: Obrazy, Warszawa, sierpień 1991, s. 3 i 4, (Helix of Fire and Blood, of Love and Death, or the Rednesses of Tomasz Stando) (2).

Jerzy Prokopiuk, Wojciech Dudzik, Krzysztof Renik, Władysław Pawluczuk, O teatrze. Zapis rozmowy, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3–4, marzec–kwiecień 1991, s. 11–12 (1).

Jerzy Prokopiuk, „Hymn o Perle” w świetle gnozy, „Masada”, jesień 1991, s. 118–135 (18).

Po trzykroć romantyczny „Mistrz”. Gawędzili: Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Sierżęga, „Czary”, nr 6, listopad 1991, s. 12–13 (2).

Jerzy Prokopiuk, Hermanna Hessego spirala życia, [w:] Hermann Hesse, Podróż na Wschód, przeł. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1991, s. 73–103 (30).

Jerzy Prokopiuk, Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka”, nr 12 (111), grudzień 1991, s. 70–72, nr 1 (112), styczeń 1992, s. 71–73, nr 2 (113), luty 1992.

Wybrałem herezję. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, (rozmawiała Katarzyna Bielas), „Gazeta Wyborcza”, nr 2 (774), 3 I 1992, s. 17 (1).

Mówią „Życiu”: Jerzy Prokopiuk, redaktor naczelny miesięcznika „Gnosis”, „Życie Warszawy”, rozmawiał Jerzy Ciechanowicz, nr 4 (14149), 6 I 1992, s. 9 (1).

Jerzy Prokopiuk, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gnosis”, nr 2,nr 5, nr7, styczeń 1992, sierpień 1992, maj 1995, s. 37–42 i 33–38, 40–43, (6), (5) i (4).

Jerzy Prokopiuk, Jung u początku swej drogi, przedmowa do książki C. G. Junga O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych, przekład Elżbiety Sadowskiej, Sen, Warszawa 1991, s. 5–15 (10).

Jerzy Prokopiuk, Pedagogika Rudolfa Steinera, [w:] Wychowanie bez lęku. Pedagogika steinerowska, pod red. Jerzego Prokopiuka, STO, KOS, Warszawa 1992, s. 3–11 (9).

Jerzy Prokopiuk, Glosa do Zmiany kodu, „Polityka”, nr 9 (1817), 29 II 1992, s. 18 (1).

 Jerzy Prokopiuk, Demony są wśród nas, „Kino”, nr 5, 1992, s. 9 (1).

Sympozjon Psychodeliczny, „O nicości kultury i Potędze Ducha”, Paulus Press, Cooperation: Antoni Kozłowski, 01.05.1992, Jerzy Prokopiuk, Czas sakralny ongiś i jutro, czyli święta czarownic i antropozofów, cz. I, s. 6.

Jerzy Prokopiuk, Istota i pochodzenie zła. Perspektywa antropozofii Rudolfa Steinera, „Albo-Albo”, nr 2, 1992, s. 103– 114 (12).

Jerzy Prokopiuk, Wioska Montaillou, czyli heretycy i górale, komentarz w programie sztuki Adama Kwaśnego „Katarzy”, Bücklein Consort, Kraków 1992, s. 6–15 (9).

Robert Makowski (przy współpracy Jerzego Prokopiuka), Zakon Rycerzy Świątyni, „Twój Horoskop”, nr 6, październik 1992, s. 106–114 (9).

Jerzy Prokopiuk, Anioł Ślązak – mistyk barokowy, posłowie do książki Anioła Ślązaka Cherubowy wędrowiec, Wydawnictwo „Myśl”, Warszawa 1991, s. 141–147 (7).

Jerzy Prokopiuk, Zło i grzech w gnozie manichejskiej, [w:] Bóg, Szatan, grzech, t. II: Dzieje grzechu. Obszary grzechu, praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kurczewskiego i Wojciecha Pawlika, Nomos, Kraków 1992, s. 115–129 (15).

Przed wyborem. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiał Rafał Sierchuła), „Ten Świat”, nr 5/6 (12/13), 1992, s. 4–5 (2).

Czas Wodnika. O gnozie, herezjach i antropozofii z Jerzym Prokopiukiem rozmawiają Marek Klecel i Zdzisław Skrok, „Nowe Książki”, nr 11, 1992, s. 1–4 (4); Z.S.: Jerzy Prokopiuk, tamże.

Jerzy Prokopiuk, Armata Pachelbela, czyli dna i szczyty literatury okultystycznej, „Nowe Książki”, nr 11, 1992, s. 12–15 (4).

Szatan ma prawo do rzodkieweczek – mówi Jerzy Prokopiuk, „Szkice”, numer trzeci (żółty), Kraków 1992, s. 57 (1).

Jerzy Prokopiuk, Steinerowska demonozofia, [w:] Światosław Florian Nowicki, Astrologia Gruppy, b. w., Warszawa 1993, s. 17–27 (11).

Jerzy Prokopiuk, Noc z Grotowskim, „Notatnik Teatralny”, nr 4, zima 1992, s. 119–120 (2).

Jerzy Prokopiuk, Gustaw Meyrink – „Szatan z Pragi” (i .jego Golem), posłowie do książki Gustawa Meyrinka Golem, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa 1992, s. 293–327 ( 34).

Jerzy Prokopiuk, New Age Movement. Podstawowe kategorie pojęciowe, [w:] Encyklopedia „Kto jest Kto?” Polska 1992–93, New Age Studio, Warszawa 1993, s. 279–284 (7).

Jerzy Prokopiuk, Pełne nadziei ukrzyżowanie Pawła Kwieka, [w:] Transgresje II, Wrocław 1993, s. 27–28 (2) – The hopeful crucifixion of Paweł Kwiek, in: Transgressions II, Wrocław 1993, s. 29–30 (2). (Paweł Kwiek, Mówiące fotografie – 13 pięknych ludzi – Talking Photographies – 13 Beautiful People, s./p. 36).

Jerzy Prokopiuk, Tajemnica wampira, „Kino”, nr 2–3, 1993, s. 18–19 (2).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza i rock. Impresje analityczne w formie listu do Sławka Gołaszewskiego, „I”, nr 6, s. 2–6 (5).

Forum „Pani”, Jaką kuszącą moc ma sama myśl o zmianie? (Lidia Nowicka, Jerzy Prokopiuk, Jan Suliga, Barbara Teodorczyk), „Pani”, nr 4 (31), kwiecień 1993, s. 13–14 (2).

Jerzy Prokopiuk, Antropozofia Rudolfa Steinera jako alternatywa kulturowo-cywilizacyjna i Nauka i potrzeba jej przemiany, [w:] Ekorozwój 2020, Biblioteka „Zielonych Brygad”, nr l, 1993, s. 7–8 (2) i 31–33 (3).

Jerzy Prokopiuk, Pedagogika Rudolfa Steinera, [w:] Szkoły dialogu. Wybór artykułów z miesięcznika „Edukacja i dialog” z lat 1990–1992, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1993, s. 67– 71 (5).

Jerzy Prokopiuk, „L(o)KI: tajemniczy tekst runiczny z Biblioteki Zamku w Pszczynie. Komunikat wstępny, [w:] Materiały, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, VII, Pszczyna 1992, s. 245– 247 (3).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza, gnostycyzm, neognostycyzm, [w:] Starożytna mądrość a nauka współczesna, pod red. Jacka Sieradzana, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1993, s. 18–36 (18).

Jerzy Prokopiuk, Elementale – duszki natury, „Nieznany Świat”, nr 1 (37), 1994, s. 10–12 (3).

Jerzy Prokopiuk, Wino, bogowie i krew, komentarz w programie sztuki Eurypidesa „Bachantki”, scenariusz i reżyseria: Mariusz Orski, Warszawa, styczeń 1994, s. 1.

Jerzy Prokopiuk, Człowiek jako symbol w myśli Rudolfa Steinera i C. G. Junga, [w:] Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7–8 czerwca 1993, pod redakcją Beaty Szymańskiej i Jana Pawlicy, Kraków 1993, s. 97–102 (6).

Jerzy Prokopiuk, Utopia i tragedia Hermanna Hessego: Gra szklanych paciorków, posłowie do książki Hermanna Hessego Gra szklanych paciorków, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993, s. 749–755 (7).

Dywanik wyciągnięty spod nóg. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Roman Warszewski, „Dziennik Bałtycki”, nr 88 (15034), 1994, s. 5 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedź w ankiecie Szatan dzisiaj, [w:] „Fronda”, nr 1, wiosna–lato 1994, s. 78–80 (3).

Jerzy Prokopiuk, Eros i Tanatos Ottona Weiningera, posłowie do książki Ottona Weiningera Płeć i charakter, Sagittarius, Warszawa 1994, s. 294–302 (9).

Jerzy Prokopiuk, Karol Gustaw Jung i pewien przypadek autopsychoterapii, „Albo-Albo”, nr 2, 1993, s. 7–20 (12).

Jerzy Prokopiuk, Mit Raju, „Konteksty”, nr 3–4, 1994, 4–7 (4).

Jerzy Prokopiuk, „Potwór” Frankensteina: stworzenie, które cierpi i wzywa do odrodzenia, „Kino”, nr 334, kwiecień 1995, s. 12–14 (3).

Jerzy Prokopiuk (wraz z Andrzejem Kasią), Św. Augustyn a manicheizm, [w:] Nurty chrześcijaństwa. Materiały z wykładów, pod redakcją Mariusza Dobkowskiego i Sławomira Kosielińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1995, s. 32–44 (12).

Jerzy Prokopiuk, Przedmowa (C. G. Jung i jego psychologia) i Posłowie [w:] C. G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, Ethos, Warszawa 1995, s. 5–15 (11) i 202–206 (5).

Jerzy Prokopiuk wraz z Wojciechem Eichelbergerem i Andrzejem Mencwelem, Nie myl palca z księżycem. Rozmowa o książkach Josepha Campbella, „Ex Libris”, nr 73, kwiecień 1995, s. 16–18 (2)

Jerzy Prokopiuk i Światosław Florian Nowicki, Steinerowska demonozofia, „Gnosis”, nr 7, maj 1995, s. 27–31 (5).

Jerzy Prokopiuk, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gnosis”, nr 7, maj 1995, s. 40–43 (4).

Jerzy Prokopiuk, Sekrety templariuszy, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej”, 2 VI 1995, nr 56, s. 1 i 6 (2).

Jerzy Prokopiuk, Magia, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej”, 13 VII 1995, s. 1, 4 i 5 (2).

Noszę w sobie siły, które dają mi moc… . Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, „Nie z tej ziemi”, nr 9 (61), 1995, s. 27–29 (3).

Jerzy Prokopiuk, Jezus Mag, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej”, 31 VIII 1995, s. 6 (1).

Jerzy Prokopiuk, Główne kategorie pojęciowe New Ąge (Ruchu Nowej Ery), [w:] Oblicza nowej duchowości, red. Maria Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 37–47 (11).

Grażyna Szcześniak, Jerzego Prokopiuka cywilizacja magiczna, „Nie z tej ziemi”, nr 11 (63), 1993, s. 8–10 (3).

Byłem inkwizytorem. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, „Słowo Polskie”, 8 II 1996, s. 4 (1).

Ślepe uliczki strachu. Z Jerzym Prokopiukiem o zmienności i niezmienności tego świata rozmawia Agnieszka Olędzka, „Wegetariański Świat”, nr 13/14, luty 1996, s. 22–23 (2).

Jerzy Prokopiuk, „Man as a Symbol in the Thought of Rudolf Steiner and C. G. Jung”, in: Peculiarity of Man as a Biocultural Species. Proceedings of the Symposium of the World Congress of Universalism (Warsaw, August 16–17, 1993), Alina Wiercińska, editor, Wydawnictwo Sorus, Poznań 1996, s. 121–126 (6).

Jerzy Prokopiuk, Stwory, bestie i zwierzęta, [w:] Katalog Wystawy „Stwory, bestie i zwierzęta w sztuce nieprofesjonalnej”, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 1996 (kwiecień–wrzesień), s. 7–16 (10).

Jerzy Prokopiuk, Na Ziemię zstąpienie: Awiessałoma Podwodnego siedmiostopniowa drabina subtelnych ciał człowieka, [w:] Awiessałom Podwodnyj, Ciała subtelne, Studio Astropsychologii, Białystok 1996, s. 7–23 (17).

Jerzy Prokopiuk, Dzieje patologii wyobraźni, „Nowe Książki”, nr 6, 1996, s. 30–31 (2).

Jerzy Prokopiuk, Rudolf Steiner, hasło osobowe [w:] Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku, pod redakcją Marka Zybury, PWN, Warszawa–Wrocław 1996, s. 299–300 (2).

Jerzy Prokopiuk, Światłość i barwy twarzy ludzkich, [w:] Vellis Passis. Portrety, malarstwo Mariusza Kałdowskiego, Kraków, czerwiec 1996, s. 1–4 (4).

Jerzy Prokopiuk, O głębszym znaczeniu klątwy, [w:] Stuart Gordon, Księga klątw, Amber, Warszawa 1996, s. 7 (0,5).

Świat według okultystów. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Grażyna Szczęśniak, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 1996, s. 32–34 (3).

Jerzy Prokopiuk, Marzenie o Raju i jego degrengolada, „Nowe Książki”, nr 9, 1996, s. 54–55 (2),

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: I. Ezoteryka i ja, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 1996, s. 43–44 (2).

Jerzy Prokopiuk, Dwie twarze szamana, „Nowe Książki”, nr 10, 1996, s. 57–59 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: II. Czar ezoteryki, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 1996, s. 44–45 (2).

Jerzy Prokopiuk, Śmierć – wróg i przyjaciel, „Nowe Książki”, 1996, nr 12, s. 46–47 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: III. Historiozofia ezoteryki, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 1996, s. 50–51 (2).

Jerzy Prokopiuk, Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit (Filozofia wolności), [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, pod redakcją Barbary Skargi, t. 1, PWN, Warszawa 1993, s. 409–413 (5).

Jerzy Prokopiuk, Carl Gustav Jung: Psychologie und Alchemie (Psychologia i alchemia) i Antwort auf Hiob (Odpowiedź Hiobowi), [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, pod redakcją Barbary Skargi, t. 4, Warszawa 1996, s. 268–269 i 278–286 (11), PWN.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: IV. Historiozofii ezoteryki, zakończenie, czyli resztka „twardej gęsi”, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 1997, s. 55 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wielkie katedry i jądra papieża, „Nowe Książki”, nr 1, 1997, s. 50–51 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: V. Motywacje ezoteryczne, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 1997, s. 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Fundament ludzkiej myśli, „Nowe Książki”, nr 2, 1997, s. 47 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: VI. Opis „Peregriny” jako nawy ezoteryki, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 1997, n. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Moje encyklopedie, „Nowe Książki”, nr 3, 1997, s. 8–9 (2).

Jerzy Prokopiuk, Po co nam buddyzm?, „Nowe Książki”, nr 3, 1997, s. 34–35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Stos pod Montségur, „Życie 'Warszawy”, 15–16 marca 1997, „Niedziela”, s. 8 (1).

Jerzy Prokopiuk, Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia, wstęp do książki Marka Chlebusia News Deal, News Age, Warszawa 1997, s. 3–9 (7).

Jerzy Prokopiuk, Życie i śmierć bogów, „Życie Warszawy”, 29–31 marca 1997, „Niedziela”, s. 8 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: VII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, I, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 1997, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Epidemie i ich tajemnice, „Nowe Książki”, nr 4, 1997, s. 15–17 (3).

Jerzy Prokopiuk, Rudolf Steiner i jego filozofia wolności, [w:] Myślenie w czasach wieloznaczności, pod red. Haliny Perkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 167–176 (10).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: VIII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, II, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 1997, s. 15 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza         Novalisa, [w:] Między Oświeceniem i Romantyzmem, redakcja naukowa: Jakub Z. Lichański, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, s. 311–326 (16).

Jerzy Prokopiuk, Hermes – patron ezoteryków, [w:] Retrospekcje ezoteryczne. Znaki i echa nieznanego, pod red. Feliksa Chodkiewicza, Zbigniewa Latały i Aliny Walczewskiej-Góreckiej, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 55–57 (3).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: IX. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, III, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 1997, s. 51 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza, mistyka, magia, „Nowe Książki”, nr 6, 1997, s. 59–61 (3).

Jerzy Prokopiuk, List do Redakcji miesięcznika „Nie z tej Ziemi”, „Nie z tej Ziemi”, nr 7/9, lipiec/sierpień 1997, s. 25 (l).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: X. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 1997, s. 19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XI. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, V, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 1997, s. 55 (1).

Jerzy Prokopiuk, Heretyk – to brzmi dumnie, „Nowe Książki”, nr 8, 1997, s. 49–50 (2).

Jerzy Prokopiuk, Od tłumacza i konsultanta, wstęp do: Tony Crisp, Nowy słownik snów, Amber, Warszawa 1997, s. 7–8 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, VI, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 1997, s. 51 (1).

Jerzy Prokopiuk, Niepokojące towarzystwo diabła…, „Nowe Książki”, nr 9, 1997, s. 34–35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Czym jest w istocie New Age?, „Plus”, nr 8, sierpień 1997, s. 8–9 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wokół szekspirowskiej „Burzy”, tekst w programie sztuki Williama Shakespeare’a „Burza”, Teatr Animacji w Poznaniu, premiera 28 września 1997, s. 10.

Jerzy Prokopiuk, Tęsknota za średniowieczem, czyli ucieczka od wolności, „Nowe Książki”, nr 10, 1997, s. 4–5 (2).

Jerzy Prokopiuk, Gerardus van der Leeuw i jego fenomonenologia religii, przedmowa do: Gerardus van der Leeuw, Fenomenologia religii, przełożył i wstępem opatrzył Jerzy Prokopiuk, KiW, Warszawa 1997, s. 9–16 (8).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XIII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, VII, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 1997, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XIV. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, VIII, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 1997, s. 19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Żydzi z Panem Bogiem w tle, „Nowe Książki”, nr 12, 1997, s. 49–50 (2).

Człowiecze narodzenie. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Izabela Polkowska, „Wegetariański Świat”, nr 12, grudzień 1997, s. 24–25 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XV. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, IX, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 1998, s. 45 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XVI. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, I, „Czwarty Wymiar” nr 2, luty 1998, s. 62–63 (1).

Jerzy Prokopiuk, Moc zwierciadła Patologia ducha?, „Nowe Książki”, nr 2, 1998, s. 7–9 i 23–24 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XVII. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, II, „Czwarty Wymiar” nr 3, marzec 1998, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedź w ankiecie: Andrzej Talaga, Świadomość końca wieka, „Intuicje”, nr 4, 1998, s. 8 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XVIII. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, III, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 1998, s. 55 (1).

Jerzy Prokopiuk, „Gadał dziad do Obrazu…”, Nowe Książki”, nr 5, maj 1998, s. 45–46 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XIX. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 1998, s. 35 (1).

Być sobie kapłanem, sędzią i lekarzem… . Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiała Izabella Bodnor), „Przekrój”, nr 24/2764, 14.06.1998, s. 36 (1).

Jerzy Prokopiuk, Święty Graal – czymże jest?, przedmowa do: Jessie L. Weston, Graal. Od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, s. 6–8 (3).

Jerzy Prokopiuk, Demony, czarownice, czary oraz Bogowie i mity Starożytnego Egiptu i Bogowie i mity Azteków, „Nowe Książki” nr 7, lipiec 1998, s. 58–59 (2) i 60 i 61 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XX. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, V, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 1998, s. 35 (1).

Mówi Intermediarius. Jerzy Prokopiuk w rozmowie z Remigiuszem Hanajem i Rafałem Lewandowskim, „Gnosis”, nr 10, sierpień 1998, s. 141–152 (11).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXI. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche, VI, „Czarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 1998, s. 42–43 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXII. W drodze do wtajemniczenia, I, „Czarty Wymiar”, nr 10, październik 1998, s. 21 (1).

Jerzy Prokopiuk. Nie ma światła bez ciemności, „Nowe Książki”, nr 10, październik 1998, s. 52 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, Daimonion, Warszawa 1998 (30).

Jerzy Prokopiuk, Różokrzyż, Max Heindel i Wspólnota Różokrzyżowców, przedmowa do książki Maxa Heindla Misteria Różokrzyżowców, przełożył Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Print, Kraków 1998, s. 5–22 (17),

Jerzy Prokopiuk, Utrata środka, czyli agonia kultur, „Graffiti”, nr 2, listopad 1998, s. 51–54 (4).

Jerzy Prokopiuk, New Age: utopia czy rzeczywistość?, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 1998, s. 5, 6 i 13 (3).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXIII. W drodze do wtajemniczenia, II, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 1998, s. 32 (1).

Jerzy Prokopiuk, Hermetyzm i gnoza, „Wiedza Tajemna”, nr 3, grudzień 1998, s. 44–47 (3),

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedź w bloku „Horoskopy tysiąclecia” dla artykułu Mirosława Pęczaka i Agnieszki Kowalczewskiej Nasza apokalipsa, „Polityka”, nr 1 (2174), 2 I 1999, s. 50.

Jerzy Prokopiuk, Kultura polska a antropozofia, „Wiedza Tajemna”, nr 4, styczeń 1999, s. 5–7 (3).

Jerzy Prokopiuk, W zoo symbolicznym, ale praktycznym i Błędy i próby mesjanizmu żydowskiego, „Nowe Książki”, nr 2, luty 1999, s. 59 (1) i 62 (1).

Jerzy Prokopiuk, Słowo o Jungowskim Leksykonie, przedmowa do książki Daryla Sharpa Leksykon pojęć i idei C. G. Junga, przełożył Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, s. 7–15 (9).

Jerzy Prokopiuk, Kultura polska a antropozofia, II, „Wiedza Tajemna”, nr 5, luty 1999, s. 4–6 (3).

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem – antropozofem, [w:] Anna Parczyńska, Koncepcje Wyższego Ja, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999, s. 129–153 (z udziałem Wolframa Klinglera); streszczenie, s. 154–157.

Jerzy Prokopiuk, Tajemniczy hrabia de Saint-Germain, I, „Czwarty Wymiar”, nr 1–3, marzec 1999, s. 28–29 i 52 (2, 5).

Jerzy Prokopiuk, Koniec przedostatniej teokracji?, „Nowe Książki”, nr 3, marzec 1999, s. 34 (1).

Jerzy Prokopiuk, Tarot – fakt i mit, przedmowa do książki Agnieszki Świrskiej Zaproszenie do tarota, Wydawnictwo Horus, Warszawa 1999, s. 11–21 (11).

Jerzy Prokopiuk, Labirynty herezji, Muza, Warszawa 1999.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXIV. W drodze do wtajemniczenia, III, „Czwarty wymiar”, nr 4, kwiecień 1999, s. 29 (1).

Jerzy Prokopiuk, Tajemniczy hrabia de Saint-Gemain, II, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 1999, s. 53–54 (2).

Jerzy Prokopiuk, Nienawistnik o gnostykach, „Nowe Książki”, nr 4, kwiecień 1999, s. 58–59 (2).

Jerzy Prokopiuk, Hermes, Gnosis und die Kunst des Űbersetzens, Rede anlässlich der Verleihung des Űbersetzerpreises der Robert Bosch-Stiftung, gehalten im Deutschen Polen-Institut, Darmstadt, am 27 Mai 1987, „Beiträge zur Dreigliederung, Anthroposophie und Kunst”, Heft 47, Früjahr 1999, 3. 47–51 (5).

Ludzkość odrodzi sie po zagładzie. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Krzysztof Matys, „Kurier Poranny” (Białystok), nr 106 (2610), 8 maja 1999, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXV. W drodze do wtajemniczenia, IV, „Czwarty wymiar”, nr 5, maj 1999, s. 53 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXVI. W drodze do wtajemniczenia, V, „Czwarty wymiar”, nr 7, lipiec 1999, s. 24–25 (2).

Byłem inkwizytorem. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem. Rozmawiał Artur Bielecki, „Gazeta Dolnośląska”, 29/30 maja 1999, s. 9.

Jerzy Prokopiuk, Rudolf Steiner, antropozofia i eurytmia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, nr 31–32, czerwiec–sierpień 1999, s. 80–85 (6).

Grawitacja zła. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawiała Agnieszka Kowalczewska, „Machina”, nr 7 (40), lipiec 1999, s. 130 (1).

Jerzy Prokopiuk, Diabelska trylogia i Człowiek i mądrość, „Nowe Książki”, nr 7, lipiec 1999, 10–11 (2) i 18–19 (2).

Jerzy Prokopiuk, Drzewo Życia i Drzewo Poznania, [w:] Jarosław Kozakiewicz, Drzewo, program wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 23.7–15.8.1999, s. 1–2 (2).

Jerzy Prokopiuk, Tajemniczy hrabia de Saint-Germain, III, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 1999, 32–33 (2),

Grawitacja zła. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem – antropozofem, ezoterykiem, tłumaczem, redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”, [w:] Agnieszka Kowalczewska, Funkcje społeczne „życia pozarozumowego”, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Władyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 1999, s. 54–63.

Jerzy Prokopiuk, Moje poglądy na patriotyzm i kosmopolityzm. W formie listu do Redaktora Naczelnego „Graffiti” Grzegorza Leończuka, „Graffiti”, nr 3, sierpień 1999, s. 90–91 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXVII. W drodze do wtajemniczenia, V, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 1999, s. 48–49 (2).

Jestem heretykiem. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Krzysztof Matys, „Kartki”, nr 19 (1/99), 1999, s. 8–11 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXVIII. W drodze do wtajemniczenia, VI, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 1999, s. 48–49 (2).

Jerzy Prokopiuk, Koniec świata? Głos sprzeciwu, „Nowe Książki”, nr 10, 1999, s. 26–27 (2).

Jerzy Prokopiuk, Święty Graal – czymże jest?, „Wiedza Tajemna”, nr 10, 1999, s. 29–30 (2).

Jerzy Prokopiuk, Samorealizacja człowieka w ujęciu antropozofii Rudolfa Steinera, [w:] Peculiarity of Man. „Być sobą” w warunkach współczesnej cywilizacji, Kielce 1998, Warszawa–Kielce 1999, s. 213–226 (14).

Jerzy Prokopiuk, Zdążyć przed Apokalipsa, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia, „Gnosis”, nr 11, czerwiec 1999, s. 100–102 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXIX. Wtajemniczenie – ale po co?, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 1999, s. 35–36 (2).

Jerzy Prokopiuk, Matrix – świat gnostycki. (Drążenie tła), „Kino”, nr 12, 1999, s. 26–28 (3).

Cywilizacje są śmiertelne. Jerzy Prokopiuk w rozmowie z Pawłem Wrońskim, „Gazeta wyborcza”, 30 XII 1999, nr 304 (3300), s. 14–15 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXX. Wtajemniczenie spontaniczne, „Czwarty wymiar”, nr 1, styczeń 2000, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXI. Wtajemniczenie spontaniczne, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2000, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Zło, niby barwny wąż…, „Nowe Książki”, nr 2, luty 2000, s. 63 (1).

Jerzy Prokopiuk, Ścieżki wtajemniczeniaGnosis aeterna, tCHu, Warszawa 2000,

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXI. Wtajemniczenie spontaniczneCień, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2000, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Hymn na cześć Dionizosa, [w:] Karol Szymanowski, Król Roger, program, Opera Narodowa, Warszawa 2000, s. 45–47 (3).

Jerzy Prokopiuk, Przejście przez „czarną dziurę”, „Nowe Książki”, nr 4, kwiecień 2000, s. 22 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXIII. Wtajemniczenie spontaniczneCień, II, „Czwarty wymiar”, nr 5, maj 2000, s. 19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Most między dawnymi a nowymi czasy, przedmowa do książki Franciszka Walczowskiego O duszy narodu polskiego, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 2000, s. 7–10 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXIV. Wtajemniczenie spontaniczneCień, III, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2000, s. 41 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza, indywidualny mit i „tantra” Williama Blake’a, „Wiedza Tajemna”, nr 18, czerwiec 2000, s. 4–5 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXV. Wtajemniczenie spontaniczneCień, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2000, s. 43 (1).

Jerzy Prokopiuk, Dyptyk (anty)diabelski, „Nowe Książki”, nr 7, lipiec 2000, s. 36 (1).

Prawdę ma tylko Bóg. Rozmowa Stanisława Obirka S. J. z Jerzym Prokopiukiem, „Życie Duchowe”, nr 23, lato 2000, s. 20–24 (5).

Jerzy Prokopiuk, Gnostyczne i gnostyckie wizje przyszłych losów świata, konferencja Naukowa „Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia”, Mikołów, 20–23 listopada 1999 roku, „Arkadia – pismo katastroficzne”, nr 8, 2000, s. 35–40 (6).

Jerzy Prokopiuk, Heretyk (choć nie do końca), „Nowe Książki”, nr 8, sierpień 2000, s. 21 (1).

Jerzy Prokopiuk, Stanislav Grof: przemiana zła w dobro, przedmowa do książki Stanislava Grofa Przygoda odkrywania samego siebie, Uraeus, Gdynia 2000, s. 15–18 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXVI. Wtajemniczenie spontaniczneCień, V, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2000, s. 44–45 (2).

Jerzy Prokopiuk, O przyjaźni na drodze do wtajemniczenia, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2000, s. 37–39 (3).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXVII. Wtajemniczenie spontaniczneCień, VI, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2000, s. 51 (1).

Jerzy Prokopiuk, O Jungu – wrogo i życzliwie, „Nowe Książki”, nr 10, październik 2000, s. 76–78 (2).

Jerzy Prokopiuk, Eliphas Lévi – mag romantyczny, posłowie do Eliphas Lévi, Historia magii, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 2000, s. 389–392 (4).

Jerzy Prokopiuk, recenzja z książki Michy Brumlika Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka, tłum. S. F. Nowicki i Ivonna Nowicka, Uraeus, Gdynia 1999, „Ars Regia”, nr 13–14, 1998/1999, s. 288 (1).

Jerzy Prokopiuk, Droga do wtajemniczenia – rdzeń antropozofii Rudolfa Steinera, przedmowa do książki Rudolfa Steinera Droga do wtajemniczenia, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jerzy Prokopiuk, przełożyli Tomasz Mazurkiewicz, Jerzy Prokopiuk oraz W. Wolański i H. K. i M. K. Wołowski, W. Rebis, Poznań 2000, s. 5–26 (21).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczneCień, VII, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2000, s, 49 (l).

Jerzy Prokopiuk, Pożegnanie z XX wiekiem, I, „Czwarty Wymiar”, grudzień 2000, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Tarot jako uzdrowiciel, przedmowa do książki Barbary Antonowicz-Wlazińskiej Tarot intuicyjny, Studio Astropsychologii, Białystok 2000, s. 9–16 (8).

Jerzy Prokopiuk, Nie ma Krzyża bez Róży, [w:] Krzyż z różnych perspektyw, sympozjum popularno-naukowe, Xaverianum, Opole, 22–24 maja 2000, s. 5–12 (8).

Jerzy Prokopiuk, Miłość, dobro i zło w myśli Rudolfa Steinera, [w:] Peculiarity of Man. Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: dobro i zło, Warszawa–Kielce 2000, Staszów 1999, s. 181–189 (9).

Jerzy Prokopiuk, Powrót Bogini, wstęp do książki Roberta Gravesa Biała Bogini, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000, s. 7–30 (24).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XXXIX. Wtajemniczenie spontaniczneCień, VIII, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2001, s. 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Pożegnanie z XX wiekiem, II, „Czwarty Wymiar”, styczeń 2001, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XL. Wtajemniczenie spontaniczneCień, IX, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2001, s. 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Bogami jesteście, „Gnosis”, nr 12, grudzień 2000, s. 2–6 (5).

Jerzy Prokopiuk, Wiara wymyślona i Nota o książce Jewgienija Kolesowa Trzynaście bram wiedzy tajemnej, Białystok 2000, „Nowe Książki”, nr 2, luty 2001, s. 72–73 i s. 72 (0, 25).

Jerzy Prokopiuk, Nieświadomości, świadomość i nadświadomość w myśli C. G. Junga. Roberta Assagiolego i Rudolfa Steinera, [w:] Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, pod redakcją Aliny Motyckiej i Wojciecha Wrzoska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000, s. 83–95 (12).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLI. Wtajemniczenie spontaniczneCień, X, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2001, s. 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Słowo wstępne do książki Ediego Pyrka Rytuały, wtajemniczenia, inicjacja – praktyka, Studio Astropsychologii, Białystok 2001, s. 7–8 (2).

Jerzy Prokopiuk, O Niebie i Ziemi – inaczej, „Nowe Książki”, nr 3, marzec 2001, s. 41 (1).

Jerzy Prokopiuk, W co wierzy ktoś, kto nie wierzy? Wyznanie gnostyka, „Życie Duchowe”, wiosna 2001, nr 26, s. 104–108.

Jerzy Prokopiuk, Trzy drogi gnozy, [w:] Oblicza gnozy, pod redakcją Elżbiety Przybył, Nomos, Kraków 2000, s, 35–51 (16).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XIII. Wtajemniczenie spontaniczneCień, XI, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2001, s, 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Słowo o antropozofii i antropozoficznej sztuce leczenia, przedmowa do Friedrich Husemann i Otto Wolff, Obraz człowieka jako podstawa sztuki leczenia, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 2001, s. 9–18 (10).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLIII. Wtajemniczenie spontaniczneCień, XII, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2001, s. 42–43 (2).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 1: A-Belur, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2001.

Jerzy Prokopiuk, Psychopata paranoidalny, „Nowe Książki” nr 5, maj 2001, s. 36–37 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLIV. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, I, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2001, s. 37 (1).

Jerzy Prokopiuk, Święci         polscy – inaczej, „Nowe Książki”, nr 6, czerwiec 2001, s. 65 (1).

Jerzy Prokopiuk, Aktywna imaginacja według Junga, „Charaktery”, nr 6, 2001, s. 28–30 (3).

Jerzy Prokopiuk, Nieba i piekła, Uraeus, Gdynia 2001 (254).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLV. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, II, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2001, s, 55 (1).

Jerzy Prokopiuk, Votum separatum, czyli zwierzenia heretyka, I: Autoprezentacja, „Przekrój”, nr 28/2925, 15 lipca 2001, s. 37 (1).

Jerzy Prokopiuk, Zrecenzować leksykon?, „Nowe Książki”, nr 7, lipiec 2001, s. 53 (0, 5).

Jerzy Prokopiuk, Anioła Ślązaka „anielski” obraz Boga, konferencja naukowa „Podróż do źródeł mistyki śląskiej”, Mikołów, 16–17 listopada 2000 roku, „Arkadia – pismo katastroficzne”, nr 9/10, 2001, s. 86–101 (16).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLVI. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, III, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień     2001, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLVII. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2001, s. 43 (1).

Jerzy Prokopiuk, Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908–1981), I, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2001, s. 18–19 (2).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 2: Belzebub–ciałopalenie, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2001.

Jerzy Prokopiuk, Votum separatum, czyli zwierzenia heretyka, II: Herezja – rzecz niełatwa, „Przekrój”,  nr 31/2928, 5 sierpnia 2001, s. 6 (1).

Grawitacja zła. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, antropozofem, ezoterykiem, tłumaczem, redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”, [w:] Agnieszka Kowalczewska, Ezoteryka na sprzedaż, W. A. Dialog, Warszawa 2001, s. 66–73 (8).

Jerzy Prokopiuk, Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908– 1981), II, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2001, s. 22–23 (1,5).

Jerzy Prokopiuk, Wspomnienie o zmarłym Przyjacielu, [w:] Profesor Zdzisław Bizoń, pod redakcją Andrzeja Kokoszki i Marcina Wojnara, Servier Polska, Kraków 2001, s. 28–31 (4).

Jerzy Prokopiuk, O magii – ze zrozumieniem, „Nowe Książki”, nr 11, listopad 2001, s. 63 (1).

Jerzy Prokopiuk, Medycyna alternatywna: renesans świętej medycyny?, przedmowa do książki Roberta Jüttego, Historia medycyny alternatywnej, WAB, Warszawa 2001, s, 7–12 (6).

Jerzy Prokopiuk, Freud a Jung. Pogadanka subiektywna, „Albo-Albo”, nr 1, 2001, s. 9–13 (5).

Jerzy Prokopiuk, Filozofowie i magia, czyli nędza racjonalizmu, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2001, s, 46–47 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLVIII. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, V, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2001, s. 53 (1).

Jerzy Prokopiuk, Matematyka ezoteryczna, „Nowe Książki”, nr 12, grudzień 2001, s. 18–19 (2).

Jerzy Prokopiuk, Prawda i fałsz w perspektywie antropozofii Rudolfa Steinera, [w:] Peculiarity of Man. Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo drugie: prawda i fałsz, Warszawa–Kielce 2001, Staszów 2000, s. 253–269 (17).

Jerzy Prokopiuk, III Wojna Światowa. Właśnie się zaczęła?, „Wegetariański Świat”, nr 11 (73), listopad 2001, s. 6–7 i 30–31.

Jerzy Prokopiuk, Erwin Sówka – z Ziemi do Nieba, [w:] Erwin Sówka, Od okultyzmu do Hare Kriszna, MŚ, Katowice 2001, s. 2–7 (5).

Poletko Pana Boga. Czym jest przeznaczenie i jak być wolnym? Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Krzysztof Jedliński, „Charaktery”, nr 1 (60), styczeń 2002, s. 53–54 (2).

Jerzy Prokopiuk, Piękny nastrój naszych czasów, „Nowe Książki”, nr 1, styczeń 2002, s. 68–69 (2).

Jerzy Prokopiuk, O herezji i heretyckości, „Albo-Albo”, nr 2, 2001, s. 75–79 (5).

Jerzy Prokopiuk, Prawdę ma tylko Bóg, [w:] Sezon dialoguRozmów dwadzieścia trzy, prowadzą: Stanisław Obirek SJ i Krzysztof Mądel SJ, WAM, Kraków 2002, s. 97–102 (6).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XLIX. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, VI, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2002, s. 45 (1).

Jerzy Prokopiuk, O magii – tolerancyjnie, „Nowe Książki”, nr 2, luty 2002, s. 60–61 (2).

341 i 342. Jerzy Prokopiuk, Freud a Jung. Pogadanka subiektywna i O wybaczaniu i wybaczeniu, [w:] Fenomen Junga. Dzieło. Inspiracje. Współczesność, red. nauk. Krzysztof Maurin i Alina Motycka, Eneteia, Warszawa 2002, s. 11–14 (4) i 185–194 (10).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 3: Ciapiński-Fatima, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2002.

Jerzy Prokopiuk, Janusowe oblicze mistykiDiabełMagia średniowieczna, „Nowe Książki”, nr 3, marzec 2002, s. 66–67, 67, 68 (3).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LI. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, VII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2002, s. 38 (1).

Jerzy Prokopiuk, Tarot jako dialog z losem, przedmowa do książki Barbary Antonowicz-Wlazińskiej Tarot intuicyjny, Studio Astropsychologii, Białystok 2002.

Jerzy Prokopiuk, Nota o książce Jadwigi Wais Gilgamesz i psyche, Warszawa 2002, s. 10 (0, 25).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LII. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, VIII, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2002, s. 58 (1).

Jerzy Prokopiuk, Etyka ludzkości, „Nowe Książki”, nr 5, maj 2002, s, 54–55 (2).

Jerzy Prokopiuk, W co wierzy ktoś, kto nie wierzy? Wyznanie gnostyka, [w:] Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, wstępem opatrzył Leszek Kołakowski, WAM, Kraków 2002, s. 110–113 (4).

Jerzy Prokopiuk, Wina kosmiczna, „Charaktery”, nr 6 (65), czerwiec 2002, s. 22–25 (4).

Jerzy Prokopiuk, Buddyzm jako panaceum?, „Nowe Książki”, nr 6, czerwiec 2002, s. 32 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LIII. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, IX, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2002, s. 33 (1).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 4: Fatum-indiculus, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2002.

Jerzy Prokopiuk, Grzechy główne – boskie omyłki?, „Nowe Książki”, nr 7/8, lipiec–sierpień 2002, s. 48 (1).

Jerzy Prokopiuk, Astrologia w myśli Junga i Jung w świetle astrologii, przedmowa do: Piotr Piotrowski, Jung i astrologia, Studio Astropsychologii, Białystok 2002, s. 7–10 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LIV. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, X, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2002, s. 29 (l).

„Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem”, czyli rozmawiamy z Jerzym Prokopiukiem, (rozmawiał Jakub Czupryński), „Nokturn”, witryna internetowa „Gnosis”, sierpień 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski.htm (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Mandejczycy – ostatni gnostycy?, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2002, s. 26–28 (3).

360 i 361. Jerzy Prokopiuk, Czy celibat to perwersja? i O śmierci Boga-Człowieka, „Nowe Książki”, nr 9, wrzesień 2002, s. 61 (1) i 63 (1).

Jerzy Prokopiuk, Mandejczycy – ostatni gnostycy?, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2002, s. 29–31(3).

Jerzy Prokopiuk, Fallos Wszechmocny, „Nowe Książki”, nr 10, październik 2002, s. 63 (1).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 5: Indie-koncelebra, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2002.

Jerzy Prokopiuk, Wieża – od symbolu do archetypu, Teatr Łaźnia, Kraków 2002, s. 7.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LV. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, XI, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2002, s. 32–33 (2).

Jerzy Prokopiuk, Dylemat Sieci, „Nowe Książki”, nr 11, listopad 2002, s. 73 (1).

368 i 369. Jerzy Prokopiuk, Istoty anielskie czy demoniczne? Uwagi wstępne w kwestii „istot pośredniczących” w gnozie i w gnostycyzmie i Kreatywna i kosmiczna rola aniołów w antropozofii Rudolfa Steinera, [w:] Księga o aniołach, praca zbiorowa pod redakcją Herberta Oleschko, WAM, Kraków 2002, s. 394–399 (6) i 456–462 (7).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LVI. Wtajemniczenie spontaniczneAnima i animus, XII, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2002, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, O prawdzie, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, O życiu duchowym, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zyciu_d… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Mity Parsifala i Fausta – stany rozwoju samoświadomości Europejczyka, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_mity_pars… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Obraz duszy polskiej. Malują Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Kłopotowski, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_klopotowski.htm (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Impresje wizjonetyczne, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryncie_duszy/prokopiuk_wizjonetk… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Trubadurzy – kryptokatarzy?, witryna internetowa „Gnosis”, 2002, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_trubadu… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 6: koncyliaryzm-Mędrcy, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2002,

378 i 379 Jerzy Prokopiuk, Mandala, czyli labirynt i Mgły Qumran, „Nowe Książki”, nr 12, grudzień 2002, s. 23 (1) i 26 (1).

Zobaczyłem przeszłość. Reportaż Elżbiety Mackiewicz, rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, Lechem Emfazym Stefańskim i Łaszkiem Żądło, „Super Express”, 27 grudnia 2002, nr 300 (3541), s. 8–9 (l,5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, I, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2003, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Uczony, medium i gnostyk, „Nowe Książki”, nr 1, styczeń 2003, s. 19 (1).

Jerzy Prokopiuk, Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera, [w:] Peculiarity of Man. Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: piękno i brzydota, Warszawa–Kielce 2002, Staszów 2001, s. 137–152 (16).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, II, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2003, s. 23 (1).

385 i 386. Jerzy Prokopiuk, Inkwizycja – paranoją w akcji i Herezja znaczy wolność, „Nowe Książki”, nr 2, luty 2003, s. 34 (0,5) i 37 (1).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 7: Męka-Parwati, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2003.

Jerzy Prokopiuk, Utożsamienie się czy tożsamość?, „Albo-Albo”, nr 3, 2002, s. 65–76 (11).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, III, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2003, s. 58 (1).

390 i 391. Jerzy Prokopiuk, Czwarty wymiar – inaczej (teorie i próby) oraz Exodus – fundamentalistycznie, „Nowe Książki”, nr 3, marzec 2003, s. 30–31 i 28–28 (1 i 1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2003, s. 49 (1).

Jerzy Prokopiuk, Przegrana bitwa…, „Nowe Książki”, nr 4, kwiecień 2003, s. 18–19 (1),

Jerzy Prokopiuk: terminy ezoteryczne, [w:] Wielki Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 2003.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, V, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2003, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, „Życie jest dymem, parą, prochem i popiołem…”, „Nowe Książki”, nr 6, czerwiec 2003, s. 11 (0,5).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 8: Parys-Rut, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2003.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, VI, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2003, s. 33 (1).

399, 400 i 401. Jerzy Prokopiuk, Bóg jako SędziaNasi bracia odłączeni – wilkołaki i wampiryDyskretna wielkość bogów, „Nowe Książki”, nr 7–8, lipiec–sierpień 2003, s. 12 (0,5), 18 (0, 5), 20 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, VII, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2003, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Szkice antropozoficzne, Studio Astropsychologii, Białystok 2003 (253).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, VIII, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2003, s. 27 (1).

„Loża gwiazd”: Jerzy Prokopiuk – pierwszy gnostyk Rzeczypospolitej. Jerzy Prokopiuk, Antropozofia i jej dietetyka, Latino Brasserie, Warszawa, wrzesień 2003, s. 4.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, IX, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2003, s. 27 i 40 (1).

Jerzy Prokopiuk, Bóg, Szatan, Hiob, witryna internetowa „Gnosis”, 2003, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_bog_szatan_hi… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Czy uczony może być poetą?, „Nowe Książki”, nr 10, październik 2003, s. 66 (0, 25).

Jerzy Prokopiuk, Światłość i radość, Wyd. Dom na Wsi, Ossa 2003 (135).

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 9: Rut-żywotność, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2003.

411 i 412. Jerzy Prokopiuk, Podręcznik psychologii C. G. Junga i Strzaskane zwierciadło dusz , „Nowe Książki”, nr 11, listopad 2003, s. 70 i 74–75 (0,5) i (1).

Jerzy Prokopiuk, Pośmiertny sen miłośnika chłopców, witryna internetowa „Gnosis”, 2003, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_milosni… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Paradoksalny świat „Matrixa”, „Kino”, nr 11, listopad 2003, s. 24–26 (3).

Jerzy Prokopiuk, Jestem nieustannym teraz…, „Nowe Książki”, nr 12, grudzień 2003, s. 28–29 (1).

416. Jerzy Prokopiuk, Światłość i radość, witryna internetowa „Gnosis”, 2003, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_inspiracj… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Czy gej może być zbawiony?, „Gnosis”, nr 13, październik 2001.

Jerzy Prokopiuk: hasła ezoteryczne, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, tom 10, CD ROM, redakcja naukowa: Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, PWN, Warszawa 2003.

Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem: W oczekiwaniu lepszego świata, rozmawiał Adam Cioch, „Fakty i Mity”, nr 51/52 (198/199), 19 XII 2003–1 I 2004.

420 i 421. Jerzy Prokopiuk, Smok i archanioł i Jezus z Nazaretu – żyd czy chrześcijanin?, „Nowe Książki”, nr 1, styczeń 2004, s. 51 i 64 (0,5 i 1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, X, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2003, s. 23 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XI, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2004, s. 33 i 40 (1,5).

Jerzy Prokopiuk, Myśl Carla Gustava Junga a literatura piękna jego epoki (Nietzsche – Spitteler – Hesse), [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod redakcją Mieczysława Dąbrowskiego i Andrzeja Z. Makowieckiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 35–46 (12).

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem („Antropozofem”), [w:] Patrycja Nowak, Samoznoszące się proroctwa. Problematyka polskiego ruchu New Age w perspektywie liderów, w konfrontacji z krytykami, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa 2003, s. 142–243.

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem, antropozofem, [w:] Anna Parczyńska, Koncepcje Wyższego Ja, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa 1999, s. 129–148–153.

Jerzy Prokopiuk, Terapia medytacyjna (tym razem buddyjska), „Nowe Książki”, luty 2004, s. 57 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Posłowie do książki José Arguellesa Faktor Majów, Pulsar, Warszawa 2004, s. 187–189 (3).

Jerzy Prokopiuk, Ad vocem: głos w dyskusji, [w:] Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy, Alina Motycka i Krzysztof Maurin, red., Eneteia, Warszawa 2004, s. 101–102 (2).

Jerzy Prokopiuk, Czarownica masło kleci…, „Nowe Książki”, marzec 2004, s. 16 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2004, s. 31–32 (2).

Jerzy Prokopiuk. Światłość i radość, II, (fragmenty), „Albo-Albo”, nr 2, 2004, s. 86–89 (4).

Jerzy Prokopiuk, Jungizm poprawiony, „Nowe Książki”, maj 2004, s. 77 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XIII, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2004, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Katarzy – ostatni chrześcijanie?, „Nowe Książki”, czerwiec 2004, s. 44 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XIV, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2004, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Koniec demokracji? i O pożytkach grzechu, „Nowe Książki”, lipiec 2004, s. 25 (0,      25) i 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Filozof duma nad czarownicą, „Nowe Książki”, sierpień 2004, s. 61 (0,25).

Jerzy Prokopiuk, Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, Studio Astropsychologii, Białystok 2004 (268).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XV, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2004, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedzi [w :] Adam Szostkiewicz, Biblia buntowników, „Polityka”, nr 44 (2476), 30 października 2004, s. 71–73 (1).

Jerzy Prokopiuk, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, KOS, Katowice 2004 (232).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XVI, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2004, s. 33 (1).

Jerzy Prokopiuk, Święty, którego można pokochać, „Nowe Książki”, grudzień 2004, s. 48–49 (1).

Współpracował ze mną los… Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Sławomir Gołaszewski, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2005, s. 32–33 (2).

Jerzy Prokopiuk, Tajemnice templariuszy, „Nowe Książki”, styczeń 2005, s. 28–29 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Szaleństwo i twórczość, witryna internetowa „Gnosis”, 2005, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_szalenstw… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XVII, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2005, s. 32–33 (1,5).

Jerzy Prokopiuk, Groźne piękno bogów Północy, „Nowe Książki”, marzec 2005, s. 58–59 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2005, s. 31–32 (2).

Jerzy Prokopiuk, Ecce Homo. O Maksymilianie Wołoszynie, poecie i antropozofie, witryna internetowa „Gnosis”, 2005, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_woloszyn.htm (dostęp 1.1.2017).

452. Jerzy Prokopiuk, Coda do „Szaleństwa i twórczości”, witryna internetowa „Gnosis”, 2005, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_coda_szal… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Pochwała „bluźnierstwa”, witryna internetowa „Gnosis”, 2005, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_pochwala_… (dostęp 1.1.2017).

Wnuk Boży. „Nie” rozmawia z Jerzym Prokopiukiem… (Waldemar Kuchanny), „NIE”, nr 15 (759), 14 kwietnia 2005, s. 3 (2).

Jerzy Prokopiuk, Od Thanatosa do Chrystusa, „Nowe Książki”, maj 2005, s. 16–17 (2).

Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Maciej Szczawiński, PR Katowice, 16.04.2005.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XIX, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2005, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Słowo wstępne [w:] Sławomir Gołaszewski, Afirmacje. Zielone dzieci, druk ulotny autora, b. d. i b. m., s. 3.

Semen Parsifalis. Z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Sławomir Gołaszewski, [w:] Sławomir Gołaszewski, Afirmacje. Zielone dzieci, druk ulotny autora, b. d. i b. m., s. 32–43 (11).

Jerzy Prokopiuk, Przesłanie na XXI wiek, [w:] Przesłanie Księgi Trzeciego Tysiąclecia, według pomysłu Małgorzaty Bocheńskiej, czerwiec 2005, s. 1, 5.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XX, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2005, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Steiner o Atlantydzie, „Nieznany Świat”, nr 9, wrzesień 2005, s. 29–30 (2).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza i ja, „[fo:pa]”, nr IV, lipiec 2005, s. 2–7 (6).

Jerzy Prokopiuk, Oszaleć – z Bogiem, „Nowe Książki”, wrzesień 2005, s. 31–32 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXI, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2005, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXII, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2005, s. 29 (1).

Jerzy Prokopiuk, Proces templariuszy, tCHu, Warszawa 2005.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXIII, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2006, s. 31 (1).

Duch to prawdziwa rzeczywistość. Z laureatem tegorocznej Honorowej Nagrody „Nieznanego Świata” Jerzym Prokopiukiem rozmawia Wojciech Chudziński, „Nieznany Świat”, nr 12, grudzień 2005, s. 5–8 (4).

Jerzy Prokopiuk, Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Mistyka i gnoza – odrębności i podobieństwa, [w:] Mickiewicz mistyczny, pod redakcją Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 23–31 (9).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXIV, „Czwarty wymiar”, nr 2, luty 2006, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXV, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2006, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Templariusze (znowu) są wśród nas, „Nowe Książki”, nr 4, kwiecień 2006, s. 80–81 (2).

Jerzy Prokopiuk. Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXVI, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2006, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Święty Graal i anty-Graal, „Kino”, nr 5, maj 2006, s. 15–19 (5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXVII, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2006, s. 33 (1).

Jerzy Prokopiuk, Dzieje magii, t. 1. Wprowadzenie, tCHu, Warszawa 2005.

Jerzy Prokopiuk, Kto włada tą planetą?, „Nowe Książki”, nr 7, lipiec 2006, s. 22–23 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Co zrobić z Gurdżijewem?, „Konteksty”, nr 2 (273), s. 163–164 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2006, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wypowiedź w dyskusji Cóż po inteligencji w czasie marnym?, Środkowo-Europejskie Forum Kultury, Wigry 1995, „Krasnogruda”, 1995, nr 4, przedruk [w:] Czesław Miłosz, Rozmowy polskie, WL, Kraków 2006, s. 469–472 (4).

Jerzy Prokopiuk, Rudolf Steiner a impuls wolnomularski, „Ars Regia”, nr 15–16, Warszawa 2006, s. 271–285 (14).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXIX, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2006, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: LXXXXV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXX, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2007, s. 35 (1).

Tylko niektóre herezje są w porządku. Rozmawiają: Artur Górski, Jerzy Besala, Wacław Oszajca, Jerzy Prokopiuk, „Focus”, nr 2 (137), luty 2007, s. 47–50 (4).

Jerzy Prokopiuk, Na ścieżkach baśni, „Nowe Książki”, nr 1, styczeń 2007, s. 55 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Gnoza i ja – raz jeszcze, [w:] Odcienie gnozy, red. Mirosław Piróg, KOS, Katowice 2007, s. 18–35 (17).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XCVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXI, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2007, s. 29 (1).

Jerzy Prokopiuk, Dusza ludzka – oś świata, Studio Astropsychologii, Białystok 2007 (189).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XCVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2007, s. 27 (l).

Jerzy Prokopiuk, Piękno jest tylko gnozy początkiem, KOS, Katowice 2007 (424).

Jerzy Prokopiuk, Gnostycyzm w prawosławiu, „Nowe Książki”, nr 5, maj 2007, s. 14 (1).

Jerzy Prokopiuk, Dzieje kosmosu jako historia człowieka. Antropozoficzna kosmogonia i historiozofia, [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, pod redakcją Elżbiety Przybył, Nomos, Kraków 2007, s. 55–63 (9).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XCVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXIII, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2007, s. 27 (l).

Jerzy Prokopiuk, Ćwiczenia z tanatologii, „Nowe Książki”, nr 6, czerwiec 2007, s. 25 (1).

Jerzy Prokopiuk, Gdyby chrześcijaństwo wyglądało inaczej…, „Focus Historia”, nr 3, czerwiec 2007, s. 39 (l).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: XCIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXIV, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2007, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: C. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXV, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2007, s. 37 (1).

499. Jerzy Prokopiuk, Półwiecze z Jungiem, [w:] Spotkania z Jungiem, red. Krzysztof Maurin i Zenon Waldemar Dudek, Eneteia, Warszawa 2007, s. 35–39 (5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXVI, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2007, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Marksizm to ideologia zła, „Dziennik”, nr 199 (412), 2007, s. 22 (1).

Jerzy Prokopiuk, O katarach – spokojnie, „Nowe Książki”, nr 10, październik 2007, s. 44–45 (l).

Jerzy Prokopiuk, Zło we mnie – i co z nim zrobić?, [w:] Jeśli Bóg jest…, Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2007, s. 271–276 (6).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2008, s. 27 (l).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XXXIX, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2008, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, New Age a „sprawa polska”, „Nowe Książki”, nr 2, luty 2008, s. 66–67 (2).

Jerzy Prokopiuk, „Słoń” jako taki, witryna internetowa „Gnosis”, luty 2008, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_slon_jako_tak… (dostęp 1.1.2017).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XL, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2008, s. 23 (1).

Jerzy Prokopiuk, Matrix, czyli okultystyczny bróg (ale nie plewiony), Studio Astropsychologii, Białystok 2008 (238).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLI, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2008, s. 36 (1).

Jerzy Prokopiuk, Mój Jung, KOS, Katowice 2008 (384).

Jerzy Prokopiuk, Eliade o inicjacji i stowarzyszeniach tajemnych, „Przegląd Filozoficzny”, nr 4 (64), s. 325–337 (12).

Jerzy Prokopiuk, Herezja znaczy wolność, Studio Astropsychologii, Białystok 2008 (236).

Jerzy Prokopiuk, Hermes – wysłannik bogów, Constanti, Warszawa 2008 (57).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLI, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2008, s. 36 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLII, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2008, s. 33 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLIII, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2008, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Psychologia świadomości według C. G. Junga, „Elixir”, nr 7, wrzesień 2008, s. 4–5 (2).

Jerzy Prokopiuk, Psychologia świadomości według C. G. Junga, „Elixir”, nr 8, październik 2008, s. 3–6 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLIV, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2008, s. 25 (1).

Jerzy Prokopiuk, Wolność od znanego, „Nowe Książki”, nr 11, listopad 2008, s. 12–15 (2).

Jerzy Prokopiuk, Psychologia świadomości według C. G. Junga, „Elixir”, nr 9, listopad 2008, s. 4–7 (4).

Jerzy Prokopiuk – zwierzenia dumnego heretyka(O niechęci do kultury masowej, braku hierarchii i czekaniu na śmierć). Rozmawia Jacek Tomczuk. „Dziennik”, 15–16.11.2008, „Magazyn”, s. 14–15 (3).

Jerzy Prokopiuk, Masońskie dziecię o wschodzie Wielkiego Wschodu, „Nowe Książki”, nr 12, grudzień 2008, s. 19 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLV, „Czwarty wymiar”, nr 1, styczeń 2009, s. 19 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Odszedł człowiek dobry, [w:] Oblicza religii i religijności, pod redakcją Ireny Borowik, Marli Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Jana Doktóra, Nomos, Kraków 2008, s. 456–458 (3).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLVI, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2009, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Laik-meloman o muzyce, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 253–256 (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLVII, „Czwarty wymiar”, nr 3, marzec 2009, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2009, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, XLIX, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2009, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, L, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2009, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LI, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2009, s. 21 (l).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LII, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2009, s. 23 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LIII, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2009, s. 35 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LIV, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2009, s. 35 (1).

Jerzy ProkopiukAniołowie Marzeń. Aniołowie Śmierci. Aniołowie Zagłady, „Nieznany Świat”, nr 11, listopad 2009, a. 23–25 (3).

Jerzy Prokopiuk, Luciferiana, KOS, Katowice 2009 (255).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LV, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2009, s. 25 (1).

Jerzy Prokopiuk, Chrześcijaństwo też kiedyś było sektą, „Newsweek”, nr 50, 2009, s. 24 (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Gnostycki świat „Gwiezdnych Wojen”, [w:] Dawno temu w Galaktyce popularnej, red. nauk. Albert Jawłowski, Warszawa 2010, s. 11–26 (15).

Jerzy Prokopiuk, Towiański – na nowo, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod redakcją Diany Oboleńskiej i Moniki Rzeczyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 10–25 (15).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LVI, „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2010, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LVII, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2010, s. 25 (1).

Jerzy Prokopiuk, Imaginatio est mater studiorum. Koncepcja światów alternatywnych jako instrument kształcenia wyobraźni w pedagogice wieku dojrzewania, [w:] Ciało. edukacja, umysł, pod redakcją Piotra Błajeta, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 271–287 (16).

Jerzy Prokopiuk. Freud w cieniu gnozy, [w:] Freud i nowoczesność, red. Zofia Rosińska, Joanna Michalik, Przemysław Bursztyka, Universitas, Kraków 2008, s. 33–44 (11).

Jerzy Prokopiuk, Sédir i dwaj Synowie Boży, posłowie do Sédir, Spór Siwy z Jezusem, przeł. Barbara Walicka, tCHu, Warszawa 2010, s. 25–32 (7).

Jerzy Prokopiuk, Przesłuchanie Jerzego Prokopiuka: Śmiech na stosie, „Focus Historia”, nr 4, kwiecień 2010, s. 50.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXIV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2010, s. 47 (1).

Jerzy Prokopiuk, Mel vitae – miód życia, Akasha, Kraków 2010 (291).

Jerzy Prokopiuk, Cuda między religią a nauką, „Nowe Książki”, nr 5, maj 2010, s. 38 (0,25).

Jerzy Prokopiuk, Wśród książek pana Teofila, [w:] Seweryn Wisłocki, Mistrz Teofil Ociepka, Wyd. Śląsk, Katowice 2010, s. 123–130 i 249–256 (8).

Jerzy Prokopiuk, Rok 2012 – katastrofa czy przemiana?, „Czwarty Wymiar”, nr 7, lipiec 2010, s. 32–33 (2).

Jerzy Prokopiuk, Rok 2012 – katastrofa czy przemiana?, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2010, s. 24–25 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXV. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LIX, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2010, s. 53 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LX, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2010, s. 47      (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje          ezoteryczne: CXXVI. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LXI, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2010, s. 43 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXVII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LXII, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2010, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Pod znakiem Hermesa, „Przegląd Polityczny”, nr 100, 2010, s. 214–219 (5).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LXIII, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2010, s. 41 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXIX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LXIV, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2011, s. 39 (1).

Jerzy Prokopiuk, Reinkarnacja w chrześcijaństwie, I, „Czwarty Wymiar”, nr 12, grudzień 2010, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Reinkarnacja w chrześcijaństwie, II, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2011, s. 36–37 i 50 (3).

Jerzy Prokopiuk, Maria Magdalena i chrześcijaństwo alternatywne. Na złe czy na dobre?, posłowie do książki Wojciecha Dastycha Perła pod Krzyżem, Wydawnictwo Illuminatio, Warszawa 2010, s. 171–182 (11).

Jerzy Prokopiuk, Sztuka niespodziewana – Barbelo, [w:] program sztuki Liliany Srblejanović, Barbelo – o psach i dzieciach, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, 2010–2011, s. 2.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXX. Wtajemniczenie spontaniczneWielka Matka i Stary Mędrzec, LXV, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2011, s. 33 (1).

Jerzy Prokopiuk, Siedem pytań o genezę zła, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2011, s. 34–35 (2).

Jerzy Prokopiuk, Adam Mickiewicz o Jakubie Böhmem i Andrzej Towiański – przypomnienie, [w:] Wpływ myśli hermetycznej na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja, pod red. Leonarda Górnickiego, Wieluń 2011, s. 85–132 i s. 278–315 (46) i (37).

Czym jest wolność? – z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Sebastian Minor, „Czwarty Wymiar”, nr 5, czerwiec 2011, s. 42–43 (2).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne: CXXXI. Wtajemniczenie spontaniczneJaźń, LXVI, „Czwarty wymiar”, nr 7, lipiec 2011, s. 25 (1).

Jerzy Prokopiuk, Kain, Abel i losy ludzkości, „Czwarty Wymiar”, nr 8, s. 38–40, sierpień 2011.

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne, CXXXII, Wtajemniczenie spontaniczneJaźń, LXVII, „Czwarty Wymiar”, nr 9, wrzesień 2011, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne, CXXXIII, Wtajemniczenie spontaniczneJaźń, LXVIII, „Czwarty Wymiar”, nr 10, październik 2011, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne, CXXXIV, Wtajemniczenie spontaniczneJaźń, LXIX, „Czwarty Wymiar”, nr 11, listopad 2011, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, „Brońmy nauki przed uczonymi…”, „Nowe Książki”, nr 11, listopad 2011, s. 42 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne, CXXXV, Wtajemniczenie spontaniczneJaźń, LXX, „Czwarty wymiar”, nr 12, grudzień 2011, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, Mistrz życia duchowego, [w:] Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej, Eneteia, Warszawa 2011, s. 483–494 (11).

Jerzy Prokopiuk, Aksjologia gnozy. Od gnostycyzmu starożytnego do neognozy nowoczesnej, „Pistis”, nr 4, 2011, s. 16–27 (11).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne, CXXXVI, Wtajemniczenie spontaniczneIndywiduacja, LXXI, „Czwarty wymiar”, nr 2, luty 2012, s. 31 (1).

Jerzy Prokopiuk, W obronie grzechu. Poważny żart immoralisty, „Hermaion”, nr 1, 2012, s. 68–77 (9).

Jerzy Prokopiuk, Puer i senex w nas. Via gnosis w powieści Brunona Goetza Królestwo bezprzestrzenne, [w:] Gnoza, gnostycyzm, literatura, pod redakcją Barbary Sienkiewicz, Mariusza Dobkowskiego i Artura Jocza, Nomos, Kraków 2012, s. 124–136 (12).

Jerzy Prokopiuk, Upadek człowieka w sferze poznania: od gnozy do religii i teologii, filozofii i nauki; od mistyki do religii i teologii oraz sztuki; od magii do techniki, „Pistis”, nr 5, 2012, s. 2–4 (3).

Jerzy Prokopiuk, O Zmartwychwstaniu – pospolitym i prawdziwym, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2012, s. 25 (1),

Jerzy Prokopiuk, Co by było, gdyby papież i król Francji nie wystąpili w 1307 r. przeciw templariuszom?, „Focus Historia”, nr 6 (64), czerwiec 2012, s. 1 (0, 16).

Jerzy Prokopiuk, Fragmenty wypowiedzi na „Forum Dyskusyjnym: Prospero – mag, sceptyk, outsider”, Teatr Polski, Warszawa, 24.11.2012, s. 0, 5.

Jerzy Prokopiuk, Posłowie, [w:] Elżbieta Zuzanna Bronikowska, Diament. Duchowa strona człowieka, G+J, Warszawa 2013, s. 155– 159 (5).

Jerzy Prokopiuk, Upadek człowieka w sferze poznania: od gnozy do religii i teologii, filozofii i nauki; od mistyki do religii i teologii oraz sztuki; od magii do techniki, „Pistis”, nr 6, 2013, s. 5–11 (6).

Jerzy Prokopiuk, Bogowie, mity i uczeni, posłowie [w:] Zenon Waldemar Dudek / Maja Jaszewska, Psychologia mitów greckich, Eneteia, Warszawa 2013, s. 329–333 (5).

Jerzy Prokopiuk, Czy Słowacki gnostykiem był?, [w:] Słowacki mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, WUW, Warszawa 2012, s. 75–96.

Jerzy Prokopiuk, W obronie grzechu. Poważny żart immoralisty, „Hermaion”, nr 2, 2013, s. 182–188 (7).

Jerzy Prokopiuk, Historia Różo-Krzyża, A.M.O.R.C., Kraków 2013 (384).

Jerzy Prokopiuk, Jestem heretykiem. Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem (rozmawiał Krzysztof Różycki), „Angora”, nr 3 (1231), 19 stycznia 2014, s. 26–27 (2).

Jerzy Prokopiuk, O Bogu gniewnym i miłującym, „Nowe książki”, nr 2, 2014, s. 52–53 (2).

Jerzy Prokopiuk, Drogi ziemskie i niebiańskie: podróże bogów i ludzi, [w:] Światło i ciemność, t. V, pod red. Diany Oboleńskiej i Moniki Rzeczyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 11–27 (16).

Jerzy Prokopiuk, „Z Otchłani wołałem, i wysłuchałeś mnie, Boże”, „Nowe Książki”, nr 7, 2014, s. 36–37 (2).

Jerzy Prokopiuk, Manifest wolności, Studio Astropsychologii, Białystok 2014,

Jerzy Prokopiuk, O Hillmanie – nie bezkrytycznie, przedmowa do : James Hillman, Kod duszy, przeł. Jerzy Korpanty, Laurim, Warszawa 2014, s. 9–12 (4).

Jerzy Prokopiuk, Medytacja i inicjacja, [w:] Sebastian Krajewski, Concerti grossi – Oboe concerto – Sieben Fragmente aus Michael Ende, Warszawa 2014, s. 6 i 17 (1).

Jerzy Prokopiuk, Zwei Seelen hab’ ich im meinem Brust. Wspomnienie o najstarszym (stażem) Przyjacielu, [w:] Vertiniana. „The Peculiarity of Man”, nr 20, 2014, s. 63–68 (6).

Jerzy Prokopiuk, Pod słońcem gnozy, Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, Poznań 2015 (185).

Jerzy Prokopiuk (wraz z Pauliną Piotrowską), Władcy siedmiu planet i człowiek, PTA, Warszawa 2015 (101).

Jerzy Prokopiuk, „Ze świetlisto-radosnego rozbłysku zrodziła się moja Biblia”, z Jerzym Prokopiukiem rozmawia Manana Chyb, [w:] Manana Chyb, Czas przebudzeń. 12 podróży do wolności, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2015, s. 107–129 (22).

Jerzy Prokopiuk, Ciemność okrywa Ziemię – ale człowiek może ją rozjaśnić, [w:] Ciemność i Światło, t. VI, pod red. Karoliny Ruteckiej i Katarzyny Arciszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 11–38 (27).

Jerzy Prokopiuk, Po co komu „Nieznany Świat”?, „Nieznany Świat”, nr 10, 2015, s. 8, (0,5).

Jerzy Prokopiuk, Ezoteryka i nauka. I znów ezoteryka. Metodologia implicite, metodologia sensu stricto i metodozofia, [w:] Ciemność i Światło, t. VII, pod red. Moniki Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 237–264 (27).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, I, „Czwarty Wymiar”, nr 2, luty 2016, s. 43 (1).

Jerzy Prokopiuk, Siedem kroków ku „ja”, a teraz : z powrotem, [w:] James Hillman, Re-wizja psychologii, Laurum, Warszawa 2016, s. 513–519 (7).

608 i 609. Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, II oraz Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem: „Informuję, że nie nawracam” (Tymoteusz Onyszkiewicz), „Czwarty Wymiar”, nr 3, marzec 2016, s. 37 i s. 6 (1) i (4).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, III, „Czwarty Wymiar”, nr 4, kwiecień 2016, s. 21 (1).

Jerzy Prokopiuk, Ostatni końcowy, Studio Astropsychologii, Białystok 2016 (280).

612 i 614. Jerzy Prokopiuk, Drogi ziemskie i niebiańskie oraz Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, IV, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2016, s. 10–11 i s. 21, (2) i (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, V, „Czwarty Wymiar”, nr 6, czerwiec 2016, s. 27 (1).

Jerzy Prokopiuk, Diabeł, Szatan, Nihil – wiek XX i XXI, posłowie do: Paul Carus, Historia Diabła i koncepcji zła, przeł. M. Skierkowski, Wrocław 2014, s. 339–376, s. 17.

Jerzy Prokopiuk, Martin Buber i C. G. Jung w sporze, „Przegląd Filozoficzny”: Buber, rocznik 24, nr 4 (96), Warszawa 2015, s. 383–392 (10).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, VI, „Czwarty Wymiar”, lipiec 2016, s. 11 (1).

Jerzy Prokopiuk, Peregrynacje ezoteryczne IIGnosis Rudolfa Steinera, VII, „Czwarty Wymiar”, nr 8, sierpień 2016, s. 42–43 (1, 5).

Możesz również polubić…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Jerzy Prokopiuk (1931-2021) 0 0 vote Article Rating […]

trackback

[…] podcastów “Rozmowy ze śmiercią” została poświęcona pamięci prof. Jerzego Prokopiuka, wielkiego polskiego gnostyka, filozofa, religioznawcy i antropozofa. Ewa Ewart razem ze swoimi […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x