Zasady założycielskie Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego

źródło: Wikipedia

Zasady założycielskie Towarzystwa (1923/1924) były następujące:

1 Towarzystwo Antropozoficzne ma być stowarzyszeniem ludzi, których wolą jest pielęgnowanie życia duszy, zarówno w jednostce, jak i w społeczeństwie ludzkim, w oparciu o prawdziwą wiedzę o świecie duchowym.
2 Osoby zgromadzone w Goetheanum w Dornach na Boże Narodzenie 1923 roku, zarówno jednostki jak i reprezentowane grupy, tworzą zalążek Stowarzyszenia. Są oni przekonani, że w naszych czasach istnieje prawdziwa nauka o świecie duchowym, rozwijana od lat i w ważnych szczegółach już opublikowana, oraz że dzisiejszej cywilizacji brakuje kultywowania takiej nauki. To kultywowanie ma być zadaniem Towarzystwa Antropozoficznego. Będzie ono starało się wypełniać to zadanie, czyniąc antropozoficzną naukę duchową uprawianą w Goetheanum w Dornach centrum swojej działalności, wraz ze wszystkim, co z niej wynika dla braterstwa w stosunkach międzyludzkich oraz dla życia moralnego i religijnego, a także artystycznego i kulturalnego.
3 Osoby zgromadzone w Dornach jako zalążek Towarzystwa uznają i popierają pogląd kierownictwa Goetheanum (reprezentowanego przez Vorstand [Radę Wykonawczą] utworzoną na Zebraniu Założycielskim): Anthropozofia, tak jak jest rozwijana w Goetheanum, prowadzi do rezultatów, które mogą służyć każdemu człowiekowi jako bodziec do życia duchowego, niezależnie od jego narodu, pozycji społecznej czy religii. Mogą one prowadzić do życia społecznego autentycznie zbudowanego na miłości braterskiej. Nie jest wymagany żaden szczególny stopień akademickiej nauki, aby uczynić je własnymi i oprzeć na nich swoje życie, lecz jedynie otwarta ludzka natura. Badanie tych wyników, jak również ich kompetentna ocena, zależy jednak od duchowo-naukowego wyszkolenia, które powinno być zdobywane krok po kroku. Wyniki te są na swój sposób tak dokładne, jak wyniki nauki naturalnej. Kiedy osiągną powszechne uznanie w taki sam sposób jak one, przyniosą porównywalny postęp we wszystkich sferach życia, nie tylko w sferze duchowej, ale także praktycznej”.
4 Towarzystwo Antropozoficzne nie jest w żadnym sensie tajnym stowarzyszeniem, lecz jest całkowicie publiczne. Członkiem może zostać każdy, bez względu na narodowość, pozycję społeczną, wyznanie, przekonania naukowe czy artystyczne, kto uważa za uzasadnione istnienie instytucji takiej jak Goetheanum w Dornach, jako Szkoły Nauk Duchowych. Towarzystwo Antropozoficzne odrzuca wszelkiego rodzaju działalność sekciarską. Uważa, że polityka partyjna nie należy do jego zadań.
5 Towarzystwo Antropozoficzne postrzega Szkołę Nauk Duchowych w Dornach jako centrum swojej działalności. Szkoła będzie się składać z trzech klas. Członkowie Towarzystwa będą przyjmowani do Szkoły na własny wniosek po okresie członkostwa, który zostanie określony przez kierownictwo Goetheanum. W ten sposób dostają się do pierwszej klasy Szkoły Duchowej Nauki. Przyjęcie do klasy drugiej lub trzeciej następuje, gdy osoba o to prosząca zostanie uznana przez kierownictwo Goetheanum za kwalifikującą się.
6 Każdy członek Towarzystwa Antropozoficznego ma prawo do uczestniczenia we wszystkich wykładach, przedstawieniach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo, na warunkach ogłoszonych przez Vorstand.
7 Za organizację Szkoły Nauk Duchowych odpowiedzialny jest Rudolf Steiner, który wyznaczy swoich współpracowników i ewentualnego następcę.
8 Wszystkie publikacje Towarzystwa są publiczne, w tym samym sensie, jak publikacje innych publicznych towarzystw. Publikacje Szkoły Nauki Duchowej nie będą stanowiły wyjątku, jeśli chodzi o ten publiczny charakter; jednakże kierownictwo Szkoły zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zanegowania ważności każdego osądu dotyczącego tych publikacji, który nie jest oparty na tym samym wykształceniu, z którego zostały one zaczerpnięte. W związku z tym, nie uznaje za uzasadniony żaden osąd, który nie jest oparty na odpowiednim szkoleniu wstępnym, jak to jest również powszechną praktyką w uznanym świecie naukowym. Tak więc publikacje Szkoły Duchowej Nauki będą opatrzone następującą adnotacją: „Wydrukowano jako rękopis dla członków Szkoły Duchowej Nauki, Goetheanum, … Klasa”. Nikt nie jest uważany za kompetentnego do oceny treści, kto nie zdobył – poprzez samą Szkołę lub w sposób uznany przez Szkołę za równoważny – wymaganej wiedzy wstępnej. Inne opinie nie będą brane pod uwagę, o ile autorzy takich dzieł nie będą wchodzić w dyskusję na ich temat”.
9 Celem Towarzystwa Antropozoficznego będzie wspieranie badań duchowych; celem Szkoły Nauk Duchowych będzie samo badanie. Dogmatyczne stanowisko w jakiejkolwiek dziedzinie ma być wykluczone z Towarzystwa Antropozoficznego.

10 Każdego roku Towarzystwo Antropozoficzne organizuje regularne Walne Zebranie w Goetheanum, na którym Vorstand przedstawia pełne sprawozdanie wraz z rachunkami. Porządek obrad jest przekazywany przez Vorstand wszystkim członkom, wraz z zaproszeniem, na sześć tygodni przed zebraniem. Vorstand może zwoływać posiedzenia nadzwyczajne i ustalać ich porządek dzienny. Zaproszenia na takie posiedzenia są wysyłane do członków z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Wnioski poszczególnych członków lub grup członków powinny być zgłaszane na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
11 Członkowie mogą łączyć się w mniejsze lub większe grupy na podstawie lokalizacji lub tematu. Siedziba główna Towarzystwa Antropozoficznego znajduje się w Goetheanum. Stamtąd Vorstand zwraca uwagę członków lub grup członków na to, co uważa za zadanie Towarzystwa. Vorstand komunikuje się z osobami funkcyjnymi wybranymi lub mianowanymi przez poszczególne grupy. Przyjmowanie członków leży w gestii poszczególnych grup; zaświadczenie o członkostwie powinno być jednak złożone przed Vorstandem w Dornach i podpisane przez niego w zaufaniu do osób funkcyjnych z poszczeólnych grup. Zasadniczo każdy członek powinien wstąpić do grupy. Tylko ci, dla których nie jest możliwe znalezienie miejsca w grupie, powinni ubiegać się o członkostwo bezpośrednio w Dornach.
12 Składki członkowskie są ustalane przez poszczególne grupy; każda grupa musi jednak złożyć 15 franków szwajcarskich za każdego ze swoich członków do centralnego kierownictwa Towarzystwa w Goetheanum.
13 Każda grupa robocza formułuje swój własny statut, który nie może być jednak sprzeczny ze statutem Towarzystwa Antropozoficznego.
14 Organem Towarzystwa jest tygodnik „Das Goetheanum”, który w tym celu jest zaopatrzony w dodatek zawierający oficjalne komunikaty Towarzystwa. To rozszerzone wydanie „Das Goetheanum” będzie dostarczane tylko członkom Towarzystwa Antropozoficznego.
15 Vorstand założycielski to:
Przewodniczący: Dr Rudolf Steiner
Wiceprzewodniczący: Albert Steffen
Sekretarz: Dr. Ita Wegman
Członkowie: Marie Steiner i Dr. Elisabeth Vreede
Sekretarz i skarbnik: Dr. Guenther Wachsmuth


Zasady te miały pierwotnie służyć również jako statut; wymogi prawne związane z rejestracją takich stowarzyszeń doprowadziły jednak do rozszerzenia statutu.

Możesz również polubić…

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x